6 voordelen van IFRS SME

Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht te rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Op dit moment hebben niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland echter de keuze tussen rapporteren volgens de Nederlandse grondslagen of volgens IFRS. Deze laatste methode heeft als voordeel dat de cijfers van de onderneming internationaal gemakkelijker vergelijkbaar zijn. Nadelen zijn de relatief hoge kosten en complexiteit.

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft om aan de nadelen voor nietbeursgenoteerde middelgrote ondernemingen die internationaal actief zijn tegemoet te komen een nieuwe standaard opgesteld: de IFRS For Small en Medium Sized Entities (IFRS SME), die ook wel door het leven gaat onder de noemer IFRS Light.

Volgens Marcel de Kimpe, partner bij Ernst & Young en verbonden aan het directoraat Vaktechniek, is de nieuwe standaard van belang voor alle Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen met internationale belangen. “Er is veel behoefte aan een internationale accountingstandaard voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, omdat ze in een steeds internationaler krachtenveld opereren. IFRS biedt deze mogelijkheid wel, maar is voor veel ondernemingen te duur en te ingewikkeld om te leren.”

COMMUNICEREN
Op dit moment bepaalt ieder land zelf de verslaggevingsregels, en dat leidt volgens De Kimpe tot veel versnippering en extra werk. “Banken verlenen steeds meer grensoverschrijdende kredieten en hebben te maken met internationale regels ten aanzien van kapitaalvereisten in Basel II. Niet-beursgenoteerde ondernemingen hebben bovendien ook steeds vaker buitenlandse aandeelhouders. Buitenlandse klanten en leveranciers willen de financiële positie van een onderneming voor het afnemen of leveren van een grote order kunnen inschatten en vragen om transparante cijfers. Ondernemers moeten steeds vaker internationaal financieel communiceren. Een keuze voor IFRS SME als gemeenschappelijke financiële taal kan hiermee in een belangrijke behoefte voorzien. Waarom zouden we wereldwijd overal het wiel opnieuw moeten uitvinden?”

IFRS Light staat op zichzelf, maar is wel gebaseerd op de gewone volledige IFRS-standaarden. In omvang is deze versie met 250 pagina’s echt beduidend lichter dan de 2300 pagina’s voor Full IFRS. En ook een stuk toegankelijker. IFRS SME kent een aantal aantrekkelijke vereenvoudigingen met betrekking tot waarderingen, resultaatbepaling en vooral toelichtingen in de jaarrekening. Er is ook een voorbeeldjaarrekening en een disclosure- checklist van ongeveer 40 pagina’s beschikbaar. Een nadeel is naar De Kimpes mening wel dat door het streven naar compactheid de toelichtende secties, die wel in de volledige IFRS staan, niet in de Light-versie zijn opgenomen. Dat kan het interpreteren van de regels bemoeilijken of juist flexibiliseren. Dat moet nog bezien worden.

______________________________________________________________________________

Cursus IFRS Essentials
Alle beursgenoteerde ondernemingen rapporteren volgens IFRS. Werkt u bij een dergelijke onderneming in een financiële positie dan moet u hiervan op de hoogte zijn of u raakt uw baan kwijt. De cursus IFRS Essentials is bestemd voor drukbezette financieel managers, accountants en controllers van ondernemingen die de belangrijkste hoofdlijnen van IFRS willen doorgronden. Het is tevens te zien als een goede opfriscursus externe verslaggeving. Klik hier voor data en aanmelden…  ______________________________________________________________________________

POSITIE NEDERLAND ONDUIDELIJK
De IFRS-regels hebben op zichzelf geen kracht van wet. Ze worden geldig als een land of de Europese Unie de IASB-regels invoert op vrijwillige of verplichte basis. “In landen waar nog geen sterke nationale regelgeving is, zoals die in Afrika, Oost-Europa en het Midden- Oosten, wordt overwogen IFRS Light integraal in te voeren. Dat geldt ook voor Australië en Zuid-Afrika. Vanuit de VS bestaat momenteel veel belangstelling voor IFRS SME, omdat niet-beursgenoteerde ondernemingen daar geen expliciete wetgeving kennen op verslaggevingsgebied en IFRS SME voor hen een kans is. Het ziet ernaar uit dat ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Scandinavische landen IFRS Light in hun nationale wet opnemen”, stelt De Kimpe. “Of ze gaan helemaal over, of ze geven ondernemingen de keus tussen nationale grondslagen of IFRS Light. We weten wel dat Frankrijk, België en Duitsland binnen Europa niet warm lopen voor IFRS Light. Waar Nederland staat, is nog niet duidelijk.”

Voor Nederlandse bedrijven verandert er, indien IFRS SME wordt doorgevoerd, volgens De Kimpe niet zoveel ten opzichte van de huidige verslaggevingsregels. Het is jammer dat IFRS SME nog niet expliciet is opgenomen binnen de Nederlandse wet als vrijwillig alternatief. “Naar onze mening kunnen vrijwel alle niet-beursgenoteerde ondernemingen de IFRS SME-regels vanaf 2009 al toepassen en ook nog voldoen aan de Nederlandse wet, omdat er nauwelijks significante strijdigheden zijn. Het toepassen van IFRS SME door een Nederlandse onderneming betekent alleen een echte verzwaring voor ondernemingen met een defined benefit-pensioenregeling, die hun vastgoedbeleggingen tegen kostprijs waarderen, ingewikkelde financiële instrumenten aanhouden of aandelenopties voor het personeel hebben uitgegeven.”

Er is volgens De Kimpe wel behoefte aan coördinatie bij bovenstaande toepassing, “anders gaat iedereen zelf de regels interpreteren. We zouden dus graag snel het standpunt van Nederland en de Europese Unie willen weten. Wij als Ernst & Young pleiten ervoor dat IFRS Light in de wet wordt toegestaan op vrijwillige basis. Bedrijven krijgen zo de keus tussen de nationale verslaggevingsregels en IFRS Light. IFRS Light bevordert, zeker binnen Europa, de internationale handel van Nederlandse bedrijven.”

6 voordelen van IFRS SME
1. betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen
2. verslaggeving komt op een kwalitatief hoog niveau
3. aansluiting bij de internationalisering van het bankwezen en allocatie van kapitaal
4. een zelfde verslaggevingstaal voor ondernemingen met buitenlandse deelnemingen
5. betere ondersteuning van internationaal werkende, niet-beursgenoteerde ondernemingen
6. ondersteuning van buitenlandse financiers in hun investeringsbeslissingen.

Gerelateerde artikelen