4 stappen naar integrale finance IT-architectuur

Banken en financiële dienstverleners moeten op steeds grotere schaal en op kortere termijn voldoen aan wet- en regelgeving. Om compliant te kunnen blijven, is het opzetten van een geïntegreerde finance IT-architectuur daarom cruciaal. PwC heeft in Duitsland en Oostenrijk onderzocht in hoeverre 28 banken en financiële instellingen daarmee zijn gevorderd. Het onderzoek kan ook voor Nederlandse spelers een eyeopener zijn.

In hun streven de financiële en kapitaalmarkten te stabiliseren gaan wetgevers ervanuit dat de verschillende stuurdomeinen van een bank – en dan vooral de financiële administratie, risicomanagement en externe rapportage – een geïntegreerde eenheid vormen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit vrijwel nergens het geval is. De bestaande finance IT-architectuur baseert zich in veel gevallen op zelf ontwikkelde software, is vaak historisch zeer heterogeen opgebouwd en weerspiegelt daarmee de organisatiestructuur van de financiële dienstverlener.
Banken zijn nog niet zover dat zij beschikken over een geïntegreerde finance IT-architectuur, maar ze hebben wel projecten gestart om dit doel te bereiken.
Op basis van de resultaten van het onderzoek onderscheiden we vier aandachtsgebieden:
1. Inhoudelijke visies op de toekomstige inrichting van de finance IT-architectuur
Om een geïntegreerde finance IT-architectuur te ontwikkelen, moeten alle betrokkenen de kar trekken. Maar het onderzoek wijst ook uit dat de business- en IT-vertegenwoordigers risico’s en uitdagingen verschillend inschatten en dat de inhoudelijke visies op de toekomstige inrichting van de finance IT-architectuur ver uit elkaar liggen. Verder toont het onderzoek aan dat de bereidwilligheid om de finance IT-architectuur radicaal te veranderen bij de geïnterviewde banken en financiële dienstverleners gering is.
Met een holistische aanpak en een planning die rekening houdt met verschillende scenario’s kunnen banken en financiële dienstverleners de finance IT-architectuur strategisch doorontwikkelen. Een op scenario’s gebaseerde aanpak en het vastleggen van doelstellingen moeten ervoor zorgen dat een mogelijk langdurige strategische transformatie niet ontspoort door onvoorziene invloeden.
2. Verouderde techniek wordt gebruikt om de problemen op te lossen
Bij oudere IT-systemen is het duidelijk moeilijker om nieuwe voorschriften, zoals nieuwe boekhoudstandaarden, te implementeren. Elke verandering brengt grote kosten en moeilijkheden met zich mee. Maar hoewel negentig procent van de geïnterviewden de toenemende complexiteit door nieuwe wet- en regelgeving als een grote uitdaging zien, onderkent slechts één op de vier deelnemers ook een probleem met verouderde technologie. De op zich al lang noodzakelijke technische modernisering van de IT-structuur worden vaak op de lange baan geschoven.
Om een passend antwoord te vinden op de talrijke veranderingen die nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengen, hebben banken en financiële dienstverleners een geïntegreerde, gemoderniseerde finance IT-architectuur nodig.
__________________________________________________________________________________ 

Ontdek in deze masterclass hoe u als financieel verantwoordelijke betere keuzes maakt, het rendement verhoogt, kansloze projecten tijdig stopt en snel kunt ingrijpen waar nodig. Te veel IT projecten stellen teleur. Volg de tweedaagse masterclass Finance & IT, voorkom veelgemaakte fouten en maak direct het verschil. Schrijf u nu in…
__________________________________________________________________________________

3. Moderniseringsprojecten worden grotendeels geïnitieerd op basis van nieuwe wet- en regelgeving
Grote IT-moderniseringsprojecten krijgen prioriteit door nieuwe wet- en regelgeving. Technologische aspecten spelen meestal geen centrale rol. Dit leidt ertoe dat de finance IT-architectuur vaak niet op een inhoudelijke, strategische wijze verder wordt ontwikkeld. Nieuwe in- en externe eisen worden vaak ad hoc en deels met verouderde technologie ingevuld. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de finance IT-architectuur een lappendeken wordt, zonder de juist zo nodige integratie.
Los van de door wet- en regelgeving gedreven moderniseringsprojecten bestaat er ook vaak een businessrationale voor projecten. Het is daarom van groot belang dat alle belanghebbenden en in het bijzonder vertegenwoordigers van de financiële administratie, controlling, regulatory reporting en risicomanagement en IT betrokken zijn. Dit zorgt voor transparantie. De projecten moeten daarbij onderdeel zijn van een bredere strategische ‘roadmap’. Daarmee ondersteunt u uw businesscase voor een geïntegreerde finance IT-architectuur en legt u de aanpak en de individuele stappen vast.
4. Eenduidige methoden en een gemeenschappelijke ‘taal’
Voor een geïntegreerde finance IT-architectuur zijn eenduidige en in het hele bedrijf gebruikte methoden nodig, bijvoorbeeld voor het waarderen van financiële instrumenten. Slechts bij een derde van de bevraagde ondernemingen zijn meer dan 75 procent van de methoden organisatiebreed consistent. Daaruit volgt een grote behoefte aan afstemming. Als banken hun finance IT-architectuur op dit gebied niet moderniseren, verhoogt dat zowel de kosten op lange termijn als het risico dat wet- en regelgeving niet juist wordt geïmplementeerd.
In dat kader is het van belang een gemeenschappelijke taal op het gebied van finance & risk vast te stellen. Dit zorgt voor een beter begrip van beide werelden en reduceert het denken in silo’s. Dit betekent dat finance & risk-teams elkaar inzicht moeten geven in de manier waarop zij informatie gebruiken en bewerken ten behoeve van hun besluitvorming.

Gerelateerde artikelen