10 Fiscale maatregelen Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag zijn diverse fiscale maatregelen voorgesteld, die voor financials van belang kunnen zijn. Deze maatregelen zijn opgenomen in een notitie waarover Horlings Belastingadviseurs binnenkort gaat berichten. Vooruitlopend hierop treft u hieronder alvast een selectie aan van een aantal in het oog springende fiscale maatregelen.

1. Voor de belastingjaren 2009 en 2010 wordt het voor belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mogelijk om de huidige termijn van achterwaartse verliesverrekening (thans: 1 jaar) te verlengen tot 3 jaar. Keerzijde is dat in dat geval de termijn van voorwaartse verliesverrekening voor deze verliezen wordt beperkt van 9 tot 6 jaar.

2. De crisismaatregel op grond waarvan bepaalde investeringen in bedrijfsmiddelen in 2009 versneld kunnen worden afgeschreven (met een maximum van 50% per jaar verdeeld over 2009 en 2010) wordt verlengd en geldt ook voor investeringen in 2010.

3. De zogenoemde ‘MKB-winstvrijstelling’ in de inkomstenbelasting gaat eveneens gelden voor ondernemers die niet aan het urencriterium (tenminste 1225 uur per jaar) voldoen. Bovendien wordt de vrijstelling verhoogd van 10,5% naar 12%.

4. Het wordt onder voorwaarden mogelijk om aanmerkelijkbelangaandelen (kort gezegd: méér dan 5% van de aandelen in een BV) te schenken zonder dat dit tot directe afrekening voor de inkomstenbelasting leidt. Één van de voorwaarden is dat de BV waarin de aandelen worden geschonken een materiële onderneming drijft. Bij vererving van aandelen bestond een dergelijke mogelijkheid al. Wel wordt deze bestaande faciliteit (eveneens) beperkt tot aandelen in een BV met een materiële onderneming.

5. De zogenoemde ’terbeschikkingsteller’, bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder die een tot zijn privé-vermogen behorend pand aan zijn BV verhuurt, wordt een aantal extra faciliteiten geboden. Zo krijgt hij recht op een faciliteit vergelijkbaar aan de MKB-winstvrijstelling en kan hij bij verkoop van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel onder voorwaarden een herinvesteringsreserve vormen. Verder heeft de ’terbeschikkingsteller’ in 2010 de mogelijkheid om een ter beschikking gesteld pand fiscaal geruisloos (dus zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting) in de BV in te brengen.

6. Het aantal categoriëen aan vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting worden sterk gereduceerd. In plaats hiervan komt een maximale vrijstelling van loonbelasting van 1,5% van de totale fiscale loonsom over enig jaar. Wordt meer aan de werknemers vergoed, dan wordt dit meerdere in de zogenoemde ‘eindheffing’ betrokken tegen een tarief van 80%.

7. De gebruikelijkloonregeling is niet meer van toepassing indien het gebruikelijk loon niet meer dan € 5.000 per jaar bedraagt. Een dergelijk gebruikelijk loon zal met name aan de orde zijn indien sprake is van beleggingsvennootschappen, waarbij een beheersvergoeding gebruikelijk is. Verder is aangekondigd in (niet-structurele) verliessituaties soepeler om te gaan met de gebruikelijkloonregeling.

8. Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor het schilderen of stukadoren van woningen geldt thans alleen voor woningen ouder dan 15 jaar. Vanaf 15 september 2009 gaat dit verlaagde tarief gelden voor woningen ouder dan 2 jaar.

9. Sinds enkele jaren begint de termijn waarover heffingsrente is verschuldigd al te lopen op 1 juli van het betreffende belastingjaar. Dit wordt gewijzigd in 1 januari van het daaropvolgende belastingjaar. In feite wordt hiermee weer teruggekeerd naar de oude systematiek.

10. De huidige vrijstelling voor de verkrijging van monumentenpanden (en aandelen in een monumenten-BV) in de overdrachtsbelasting komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bron: HORLINGS Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen