Wijzigingen in Titel 9 BW 2 van kracht voor boekjaren 2008

Eind december 2008 zijn als gevolg van de implementatie van Richtlijn 2006/46/EG enkele wijzigingen in Titel 9 van Boek 2 BW in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn van toepassing op boekjaren die zijn geopend op of na 1 januari 2008.

1. Vermelding van niet in balans opgenomen regelingen
Er moet informatie worden verstrekt over de aard, het zakelijke doel en de financiële gevolgen van niet in de balans opgenomen regelingen voor zover de daaraan verbonden risico’s of voordelen van betekenis zijn en de informatie die noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de rechtspersoon. Hierbij is te denken aan regelingen met ‘special purpose’ vennootschappen, risico- en winstdelingsregelingen, gecombineerde koop- en terugkoopregelingen, regelingen inzake consignatie van aandelen, securitisatie en operationele leaseregelingen.

2. Transacties met verbonden partijen
In de toelichting op de jaarrekening dient de informatie te worden opgenomen over van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen die niet onder normale marktomstandigheden zijn aangegaan. Deze informatie dient betrekking te hebben op de omvang van de transacties, de aard van de verbondenheid en andere informatie die noodzakelijk is voor het inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. Deze informatie mag in groepsverband achterwege blijven, indien dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transacties geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep. Voor de definitie van verbonden partijen wordt verwezen naar IAS 24 (alinea 9), zoals goedgekeurd voor toepassing binnen de EU.  

3. Vrijstellingen voor kleine en middelgrote rechtspersonen
Kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van de hierboven genoemde verplichtingen. Middelgrote rechtspersonen hoeven geen informatie te verstrekken over de financiële gevolgen van niet in de balans opgenomen regelingen. Tevens zijn middelgrote rechtspersonen vrijgesteld van het vermelden van transacties met verbonden partijen, tenzij zij een naamloze vennootschap zijn, in welk geval alleen transacties die zijn aangegaan met de belangrijkste aandeelhouders, met de leden van het bestuur of van de raad van commissarissen moeten worden vermeld. Deze vrijstellingen gelden niet voor beursgenoteerde kleine en middelgrote rechtspersonen.

4. Vermelding in accountantsverklaring van tekortkomingen in het jaarverslag
Aan artikel 2:393 lid 5 BW, dat gaat over de inhoud van de accountantsverklaring, is een nieuw onderdeel toegevoegd. Dit nieuwe onderdeel vereist dat gebleken tekortkomingen in het jaarverslag, voor zover de accountant dat kan beoordelen, of tekortkomingen in de toevoeging van de overige gegevens (artikel 2:393 lid 3) expliciet in de accountantsverklaring moeten worden vermeld.