Wie wint de VVCM/MaxCredible Innovation Award 2013?

Op 7 november 2013 wordt tijdens de Credit Expo voor de derde keer de VVCM/MaxCredible Credit Management Innovation Award uitgereikt. Vijf bedrijven hebben een case ingezonden waarmee zij de prestigieuze prijs in de wacht hopen te slepen. Nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk tot en met 25 oktober 2013. Wie zijn tot nu toe, in alfabetische volgorde, de kanshebbers?

Case 1: Co-Paybouw

Beschrijving
Bij Co-Paybouw worden de geldstromen rond een bouwproject via een derdengeldenrekening zodanig gemanaged dat er maximale financiële zekerheid wordt gekregen voor alle partijen die bij het bouwproject betrokken zijn in geval van faillissementen.

Aanleiding
De huidige malaise in de bouwsector toont aan dat bij faillissementen van de hoofdaannemers de opdrachtgever en onderliggende partijen (onderaannemers/leveranciers) grote financiële schade lijden. Het hebben van bankgaranties, termijnregelingen, kredietverzekeringen, waarborgfondsen blijkt dan ineens onvoldoende dekking te bieden.

Resultaten
De samenwerking tussen Co-Paybouw, de notaris en een insolventieadvocaat heeft ertoe geleid dat een betaalovereenkomst tot stand is gekomen in de vorm van een notariële akte. De betaalovereenkomst wordt gesloten tussen Co-Paybouw, de notaris, de hoofdaannemer en de opdrachtgever. Onderaannemers en leveranciers treden later toe door middel van een toetredingsakte. In de betaalovereenkomst wordt in het kort het volgende geregeld:

- Het geld wordt gestald bij de notaris in een bouwdepot (een speciaal voor dit doel bestemde derdengeldenrekening).
- De hoofdaannemer kan partijen aanmelden die hiervan betaald moeten worden.
- De hoofdaannemer stuurt wekelijks een betaallijst naar Co-Paybouw. Die controleert of: 1. op de lijst alleen goedgekeurde partijen staan; 2. de bedragen vallen binnen de voor die partijen staande budgetten; 3. het totaalbedrag valt binnen het door de opdrachtgever vrijgeven totaalbedrag.
- De notaris betaalt de partijen rechtstreeks vanuit het depot.
- De hoofdaannemer krijgt zijn eigen kosten vergoed op basis van een % van de bedragen die hij de notaris laat uitkeren aan onderliggende partijen.

Optioneel is controle op verliesgevendheid van het project bij de hoofdaannemer, waarna deze moet bijstorten in het depot. Hiermee wordt voorkomen dat geld dat bedoeld is voor het realiseren van een bouwproject gebruikt kan worden voor andere doeleinden, zoals het dichten van financiële gaten van andere projecten of andere strategische aankopen. Omdat Co-Paybouw zorgt dat het geld in het project blijft, wordt hiermee de faillissementsschade tot een minimum beperkt.  Het systeem is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Momenteel lopen de eerste projecten met een omzet van circa € 1 miljoen.


CASE 2: Cwize Performance Manager (CPM)

Beschrijving
Cwize BV levert rapportagetools voor opdrachtgevers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders via een ‘secure hosted’ BI-platform, de CwizeDataEngine. Door specifieke opdrachtgevers functionaliteiten (CPM) kunnen de ketenpartners nu ook data met elkaar uitwisselen. Men kan naar elkaar rapporteren zonder dat het ingewikkelde ICTprojecten met zich meebrengt. Een opdrachtgever bepaalt welke data hij wil hebben voor zijn proces en hoe hij dat in rapportages terug wil zien. Cwize heeft data-uitwisseling standaard en uniform gemaakt, waardoor het voor elke opdrachtgever mogelijk is om volledig in controle te komen over de informatie bij zijn incassopartners.

Aanleiding
Uit verschillende hoeken wordt de roep om transparantie op het minnelijke en gerechtelijke incasso luider. We zien bijvoorbeeld dat het minnelijke incasso vaker ‘naar binnen’ wordt gehaald, of juist als proces wordt uitbesteed, om er zo meer grip op te krijgen. Transparantie dus in het proces en omwille van kostenbeheersing maar ook om compliant en in control te kunnen zijn. Deze trend zal alleen maar toenemen. Men wil weten wat er op de rekening van de externe partijen gebeurt (hoeveel hebben debiteuren al betaald en hoeveel kosten worden er voorgefinancierd) en zelfs een forecast van geldstromen wordt een vereiste. Een opdrachtgever moet eigenaarschap (conform WIK) kunnen nemen voor processen, kosten en geldstromen bij externe partners zodat hij in staat is om de risico’s af te dekken. Dat vraagt om een grotere datatransparantie dan partijen nu gewend zijn om te vragen en te geven.

Resultaten
- Complexe BI oplossingen zijn nu gestandaardiseerd, betaalbaar en bruikbaar.
- Onafhankelijk van de verschillende operationele backend systemen.
- De datakwaliteit, -volledigheid en -integriteit in de keten is verbeterd.
- Opdrachtgever kan op basis van uniforme data incassopartners benchmarken.
- Opdrachtgever is 24/7 in controle over proces, de vordering, ontvangen betalingen, doorlooptijd, status en kosten.


CASE 3: DebtSupport

Beschrijving
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda van veel organisaties. Met DebtSupport kunnen financiële dienstverleners, woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de vroege opsporing en aanpak van betalingsachterstanden. Door vroegsignalering en de inschakeling van DebtSupport krijgen nietkunners (consumenten die wel willen betalen, maar niet kunnen) de kans en hulp om hun schuld zonder allerlei bijkomende kosten en (incasso)procedures terug te betalen. Samen met de opdrachtgever stemt DebtSupport af welke diensten worden ingezet: financiële inventarisatie, budgetadvies, budgetbeheer, betalingsregeling met alle schuldeisers, budgetcoaching, financiële foto of pre-incassotraject. Met deze dienstverlening bieden organisaties hun klanten een reikende hand en verstevigen ze daarmee automatisch de klantrelatie. Daarnaast voorkomt onze dienstverlening toekomstige betalingsproblemen. Kortom, een duurzame oplossing.

Aanleiding
DebtSupport is een initiatief van schuldhulpverleningsorganisatie PLANgroep en incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Beide organisaties signaleerden vanuit hun expertise de behoefte bij schuldeisers aan innovatieve en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening bij betalingsachterstanden. De dienstverlening van DebtSupport richt zich op niet-kunners en 100% terugbetaling van de vordering zonder bijkomende kosten voor de klant. Een incassoprocedure is bij niet-kunners meestal niet effectief omdat de vordering met allerlei extra kosten wordt verzwaard en vaak niet geïnd kan worden. Gevolgen zijn afboeking van de vordering en het risico dat de klant overstapt naar de concurrent. Met de dienstverlening van DebtSupport investeert de schuldeiser in zijn klantrelatie door hulp aan te bieden voor een duurzaam resultaat; een op tijd betalende én vaste klant.

Resultaten
De dienstverlening van DebtSupport biedt een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor niet-kunners met beginnende schulden. In plaats van de klant te belasten met extra kosten biedt DebtSupport niet-kunners hulp en de kans om weer regulier betalende klanten te worden. Dit betekent voor woningcorporaties minder ontruimingen, voor hypotheekverstrekkers minder executieveilingen, voor zorgverzekeraars minder aanmeldingen van wanbetalers bij het College voor Zorgverzekeringen en voor energiemaatschappijen minder afsluitingen. Tot slot zet het de rem op de explosieve groei van problematische schulden die vaak grote afboekingen voor schuldeisers tot gevolg hebben.


CASE 4: Lindorff

Beschrijving
Lindorff heeft een werkwijze ontwikkeld om schuldhulptrajecten te versnellen die door de tien grootste schuldhulpinstanties in Nederland is overgenomen. De methodiek zet in op het snel in kaart brengen van de schuldenlast en inkomensgegevens van de debiteur, zodat snel een aflossingsplan kan worden opgesteld. De werkwijze is nu als volgt: schuldhulpinstanties versturen wekelijks Excel-lijsten naar Lindorff, waar Lindorff binnen uiterlijk één werkweek op reageert.

Aanleiding
Lindorff ontving veel rappelbrieven van schuldhulpinstanties, waardoor de werkvoorraad alleen maar steeg en Lindorff niet op tijd kon reageren. De doorlooptijd van het gehele schuldhulpproces, inclusief het sturen van rappels, nam 3 à 4 maanden in beslag. Doordat Lindorff nooit binnen de gestelde 21 dagen kon reageren, was het voor schuldhulpinstanties onmogelijk om het 120-dagen model na te komen. Volgens Lindorff kon dit hele traject met betrekking tot het opvragen van saldi en het wel dan niet akkoord gaan met een betalingsvoorstel eenvoudiger, efficiënter én veel goedkoper!

Resultaten
- Lindorff handelt de aflossingsvoorstellen en saldo-opgaven binnen vijf dagen na ontvangst af.
- De werkvoorraad is door de nieuwe werkafspraken driekwart geslonken.
- Per dag is er zicht op wat er aan verzoeken binnenkomt.
- Betere interne rapportages over samenwerking verschillende instanties.


CASE 5: NDA Incasso

Beschrijving
In 2013 heeft de implementatie in het incassoproces plaatsgevonden van de NDAkte. De NDAkte is een schikking tussen een schuldeiser en schuldenaar, die tot stand komt door bemiddeling van NDA Incasso en door een notaris wordt vastgelegd.

Aanleiding
De huidige malaise in de bouwsector toont aan dat bij faillissementen van de hoofdaannemers de opdrachtgever en onderliggende partijen (onderaannemers/leveranciers) grote financiële schade lijden. Bankgaranties, termijnregelingen, kredietverzekeringen en waarborgfondsen blijken dan ineens onvoldoende dekking te bieden.

Resultaten
De NDAkte heeft zowel voordelen voor de schuldeiser als voor de schuldenaar.

Voordelen schuldeiser
- Executoriale titel (notariële akte);
- De lage kosten van de NDAkte (meestal rond € 200) staan in geen verhouding tot de forse proceskosten, die tegenwoordig gemaakt moeten worden en waarvan de schuldeiser meestal het risico draagt (althans in elk geval voor het grootste deel);
- Aanwezigheid bij het passeren van de akte is niet nodig, daar waar de aanwezigheid van de schuldeiser in een gerechtelijke procedure nog wel eens gevraagd wordt (comparitie van partijen)

Voordelen schuldenaar
- Een schikking; de schuldenaar weet dus hoe lang hij moet aflossen en welk bedrag per maand. Ook is duidelijk dat alle betalingen direct in mindering gebracht worden op het totale schuldbedrag;
- De lage kosten van de NDAkte (meestal rond de € 200) in verhouding tot de hoge proceskosten.
 

Over de VVCM/MaxCredible Credit Management Innovation Award
De VVCM/MaxCredible Credit Management Innovation Award is een initiatief van de VVCM. De prijs is bedoeld om bedrijven en/of personen te eren voor de wijze waarop zij een innovatieve bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van en/of de introductie van nieuwe tools voor de credit manager. In 2012 ging de Innovation Award naar de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De winnaar van de Award wordt aangewezen door een jury bestaande uit de voorzitter van de VVCM, Eric van de Beeten (MaxCredible), Jet Creemers (NVI), Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en Bob Seemann (NIBE-SVV).

Bron: De Credit Manager