De verhouding tussen de activa welke op korte termijn in geld zijn om te zetten en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan. Bij de quick ratio zijn de voorraden buiten beschouwing gelaten omdat deze minder snel (geforceerd) te gelde kunnen worden gemaakt.

Quick ratio = ( vlottende activa - voorraden ) ÷ kortlopende schulden
 
Norm: 0.5 - 1.0

 

 Geen artikelen gevonden.