De huidige economische crisis vindt ook zijn weerslag in de financiële inkomsten van goede doelen. Hoewel maatschappelijk ondernemen steeds belangrijker wordt, kijken bedrijven toch kritisch(er) naar hun budgetten en uitgaven. En huishoudens zijn minder genegen om geld te doneren. Vooral voor goede doelen die geen overheidssteun ontvangen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

In 2010 was bij middelgrote en kleine goede doelen organisaties sprake van een afname van respectievelijk 1,3% en 3,6%. Inkomsten uit subsidies zijn maar liefst met 11% afgenomen (als gevolg van bezuinigingen door de overheid) en ook de opbrengsten uit sponsoring en collectes zijn gedaald.

Uit onderzoek blijkt dat er bij donateurs een duidelijke behoefte bestaat aan transparantie waaraan het gedoneerde geld besteed wordt. Een belangrijk instrument hierbij is een duidelijk en compact jaarverslag. Het belang hiervan wordt onderstreept door het feit dat een wetsvoorstel in voorbereiding is waarin een publicatieplicht voor stichtingen wordt geregeld.

Op 21 juni jl. tekenden Mark Rutte en de voorzitter van de van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie het convenant ‘Ruimte voor Geven’. Met dit besluit onderstreept het kabinet het maatschappelijk belang van filantropische instellingen. Tevens is per 1 januari 2012 de Geefwet in werking getreden. Hierin zijn fiscale maatregelen opgenomen om het geefgedrag te stimuleren, zowel bij particulieren als bedrijven.


Het Ronald McDonald Kinderfonds
Goede doelen die geen overheidssteun genieten zijn geheel afhankelijk van bedrijven en huishoudens en de economische crisis maakt het er voor hen niet makkelijker op. Zij kunnen extra steun goed gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het Ronald McDonald Kinderfonds. Het Ronald McDonald Kinderfonds is ruim 25 jaar actief in Nederland en heeft inmiddels 15 Ronald McDonald Huizen. Een Ronald McDonald Huis biedt een thuis aan ouders (en broertjes/zusjes) van zieke of gehandicapte kinderen die in een nabijgelegen ziekenhuis liggen. De meeste Huizen staan op loopafstand van het ziekenhuis zodat ouders in zeer korte tijd bij hun zieke kind kunnen zijn.

Ondersteuning vanuit het bedrijfsleven
De steun van bedrijven is voor de Ronald McDonald Huizen van groot belang. Steun is op verschillende manieren mogelijk (financieel, fysieke inzet, in natura). Zo neemt bijvoorbeeld vijzelaar.com (een werving & selectie en detacheringbureau in Bussum voor hoogopgeleide financiële professionals) het initiatief om op vrijdag 16 november a.s. met haar 30 medewerkers het Ronald McDonald Huis VUmc op te knappen.

Marco Beemsterboer, directeur vijzelaar.com: ”Ik vind het belangrijk dat ons bedrijf en onze medewerkers maatschappelijk betrokken zijn. Daarom investeren wij jaarlijks in een activiteit voor een goed doel waarbij we met zijn allen aan de slag gaan. Bij het opknappen van het Ronald McDonald Huis VUmc is het resultaat meteen zichtbaar en kunnen we concreet iets betekenen voor gezinnen en kinderen. “

Het Ronald McDonald Kinderfonds is een organisatie die heel transparant te werk gaat. In cijfers kan heel concreet aangegeven worden welke resultaten behaald worden. Zo worden er bijvoorbeeld door het Ronald McDonald Huis VUmc op jaarbasis (2010) 260 gezinnen geholpen en vinden er gemiddeld 3600 overnachtingen plaats. Concreet betekent dit dat er in de afgelopen 15 jaar ruim 48.000 overnachtingen zijn geweest voor circa 3200 gezinnen.

Ook heeft het Kinderfonds een jaarlijkse verslaglegging. Dit maakt het Kinderfonds een instelling die zeer geschikt is voor bedrijven om in te investeren. Immers, je ziet als bedrijf de resultaten van je inspanning en daarmee creëer je makkelijker intern draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iets wat de meeste bedrijven inmiddels hoog op de agenda hebben staan!

Meer informatie over het Ronald McDonald Kinderfonds en hoe bedrijven het fonds kunnen steunen: www.kinderfonds.nlHuis Vumc Amsterdam