Gevolgen Modernisering Ziektewet voor werkgevers onderbelicht

Bij het aannemen van het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet zijn de gevolgen voor werkgevers onderbelicht. Werkgevers die met relatief veel tijdelijke krachten werken, krijgen te maken met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014, het moment waarop het wetsvoorstel dat vorige week werd aangenomen van kracht is.

Dat stelt onafhankelijk risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

De wet Modernisering Ziektewet schrijft voor dat de werkgeverpremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie en dat deze niet meer per sector wordt vastgesteld. Dat houdt in dat hoe hoger het verzuim van medewerkers met een tijdelijk contract is, hoe meer premie de werkgever moet afdragen. Nu betalen werkgevers alleen het loon door gedurende de looptijd van het tijdelijke contract. Vanaf 2014 worden werkgevers ook belast met het toerekenen van de ziektewetuitkering die een zieke tijdelijke werknemer ontvangt na het aflopen van het contract. De overheid wil op deze manier 270 miljoen euro bezuinigen. De verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid verschuift hiermee naar het bedrijfsleven, concludeert Aon.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de nieuwe wet verzuim- en schadebeheersing een nog hogere prioriteit geven binnen het bedrijfsleven. Aon stelt echter dat bij de behandeling in de Tweede Kamer vrijwel alle aandacht is uitgegaan naar de gevolgen hiervan voor werknemers. Opvallend is dat er bijna geen vragen zijn gesteld over de gevolgen voor werkgevers en de mogelijkheden die zij hebben om nu iets aan de reeds ontstane schade te doen.


WGA-uitkeringen
De wet heeft ook gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor WGA-uitkeringen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werknemers die na twee ziektejaren arbeidsongeschikt blijven, krijgen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering. Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, nu draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract.

Deze ontwikkeling betekent dat een hoger ziekteverzuim bij een werkgever ook resulteert in een hogere premie. Maar, andersom geldt ook: een lager verzuim resulteert in minder premie. Het belang van verzuim- en schadelastbeheersing neemt daardoor toe, stelt Aon. Mario Hooglugt, Executive Director Corporate Wellness bij Aon: “Het is belangrijk om te beseffen dat de wetgeving ingaat per 2014, maar al gevolgen kan hebben op ziektegevallen vanaf 1 januari 2010. Werkgevers hadden al te maken met enorme lastenverzwaring. Denk aan de loondoorbetalingverplichting van twee jaar bij ziekte, de Wet Poortwachter en de gedifferentieerde WAO- en WGA-premie. De wet Modernisering Ziektewet komt hier bovenop. Het is van groot belang dat werkgevers een administratie bijhouden van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of die in de toekomst ziek uit dienst gaan. Alleen door deze personen te volgen en hen te ondersteunen bij de reïntegratie kunnen werkgevers de kosten in de hand houden.”

Bron: Aon