BTW: Listingverplichting vanaf 2010

Vanaf 1 januari 2010 dienen naast intracommunautaire leveringen ook de meeste diensten waarvan de plaats van dienst in het land van de afnemer is gelegen te worden opgenomen in een periodieke listing. Hierover bericht Horlings.

Waar het de ondernemer ten aanzien van grensoverschrijdende diensten vrij staat om de periodieke listing (hierna: opgaaf ICP) per maand of per kwartaal in te dienen is, in het kader van de fraudebestrijding, ten aanzien van intracommunautaire leveringen bepaald dat bij overschrijding van een bepaalde omzetdrempel de termijn wordt verkort van kwartaal naar maand.

Voor intracommunautaire leveringen geldt vanaf 2010 dat een opgaaf ICP op kwartaalbasis alleen mogelijk blijft wanneer de omzet uit hoofde van intracommunautaire leveringen binnen het kwartaal een bedrag van 100.000 euro (ex BTW) niet overschrijdt. Deze uitzondering geldt niet als in één van de voorafgaande vier kwartalen de omzetgrens is overschreden. Als gebruik wordt gemaakt van kwartaallisting en de omzetgrens in de loop van het kwartaal wordt overschreden, dan moet – naar het zich nu laat aanzien -voor de afgelopen maand(en) alsnog (ineens) worden gelist en geldt voor de opvolgende maand(en) dat per maand moet worden gelist. Vanaf 1 januari 2012 zal de drempel van 100.000 euro overigens worden verlaagd naar 50.000 euro.

Indien thans op kwartaalbasis aangifte voor de omzetbelasting wordt gedaan, dan is het vanuit administratief oogpunt een overweging waard om, ingeval de drempel van 100.000 euro aan leveringen per kwartaal wordt overschreden, de aangiftetermijn te wijzigen naar een aangifte op maandbasis. In dat geval kunnen de maandelijkse opgaaf ICP en de aangifte op hetzelfde moment worden ingediend en zijn de tijdvakken waarover de aangifte en listing wordt verzorgd gelijk. Houdt hierbij overigens wel een eventueel liquiditeitsnadeel in het oog door wijziging van het aangiftetijdvak!

Daarbij lijkt het niet erg praktisch om ingeval zowel sprake is van intracommunautaire leveringen als van intracommunautaire diensten de ene listing per maand te doen en de andere listing per kwartaal. In dat geval zullen namelijk eens per kwartaal twee opgaven ICP moeten worden ingediend (één voor de leveringen en één voor diensten). Dit nu de tijdvakken waarover de opgaaf wordt gedaan in dat geval niet gelijk lopen.

Bron: Horlings Belastingadviseurs