AFM beboet SNS Bank om beleggingsadvies

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs een bestuurlijke boete van 30.000 euro opgelegd aan SNS Bank N.V. omdat zij onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. De boete komt voort uit het in 2007 en 2008 uitgevoerde marktbrede onderzoek naar de advisering van beleggingsverzekeringen.

De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft ). De AFM heeft de boete opgelegd omdat SNS Bank in de periode van februari 2007 tot en met mei 2007 bij 13 van de 14 onderzochte adviezen onvoldoende informatie heeft ingewonnen.

Bij een dergelijk advies is een adviseur verplicht informatie van de klant te vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen geven dat past bij de specifi eke situatie van de klant.

De AFM onderzocht in totaal 14 adviezen. Doordat er onvoldoende informatie is ingewonnen kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM in vier gevallen niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd. Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.


Bron:
Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten