30 fiscale eindejaarstips

Eindejaarstips kunnen u bewegen om nog dit jaar actie te ondernemen. Andere tips zijn gericht op het komende jaar. Weet hoe u zowel in 2008 als in 2009 optimaal gebruik kunt maken van de wettelijke mogelijkheden. Fiscalist Ton Krol geeft 30 nuttige eindejaarstips.

1.    Voorlopige aanslag ter voorkoming van heffingsrente
Indien u verwacht belasting te moeten betalen of indien u verwacht dat een opgelegde voorlopige aanslag te laag is vastgesteld, verzoek dan tijdig om een (nadere) voorlopige aanslag. Ter voorkoming van te betalen heffingsrente dient de (nadere) voorlopige aanslag over 2009 uiterlijk 1 juli 2009 te zijn aangevraagd en opgelegd. Vanaf die datum brengt de Belastingdienst heffingsrente aan u in rekening

2.    De WOZ-beschikking 2009 – ook voor bedrijfspand!
Vóór 16 februari 2009 moet elke gemeente de WOZ-beschikking 2009 naar de waardepeildatum 1 januari 2008 afgeven. De WOZ-beschikking wordt meestal opgenomen in de aanslag onroerende zaakbelasting en wordt gebruikt bij de bepaling van het eigenwoningforfait, de aanslag onroerende zaakbelasting en waterschapslasten. Verder is de WOZ beschikking voor uw bedrijfspand van belang om de bodemwaarde tot waar mag worden afgeschreven te kunnen vaststellen. Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde kan (binnen zes weken) tegen deze beschikking bezwaar worden aangetekend. In een procedure worden op grond van een wettelijke bepaling geringe waardeverschillen (drempelbedragen) niet gecorrigeerd.

3.    Sparen bij de Belastingdienst loont
Verwacht u in 2009 van de Belastingdienst een inkomstenbelastingteruggaaf over 2008, dan krijgt u hierover heffingsrente vergoed. Het tijdvak waarover de heffingsrente wordt berekend, loopt vanaf 1 juli 2008. De heffingsrente voor het vierde kwartaal 2008 bedraagt 5,45%. Bovendien hoeft u de vorderingen op de Belastingdienst niet aan te geven in box 3. Een vordering ultimo kalenderjaar op de belastingdienst levert u dus 1,2% (vermogensrendementsheffing) extra op.

4.    Verzoek tot middeling
Op verzoek van de belastingplichtige wordt de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het inkomen uit werk en woning (box 1) van drie jaren gemiddeld. U mag zelf het middelingstijdvak kiezen, maar middeling biedt doorgaans alleen voordeel bij sterk wisselende inkomens. Jaren kunnen maar eenmaal in een middelingstijdvak worden betrokken. Het middelingsverzoek moet u binnen zesendertig maanden indienen nadat de aanslagen over de drie jaren onherroepelijk zijn komen vast te staan.

5. Vergoeding bijtelling auto aan BV
De bijtelling van de auto van de zaak levert een forse netto last in privé op, met name indien de bijtelling tegen 52% wordt belast. Deze netto last in privé kan worden voorkomen door tijdig met uw BV overeen te komen dat voor dit privé gebruik een eigen bijdrage is verschuldigd. Deze eigen bijdrage is aftrekbaar van de (loon-)bijtelling privégebruik. Een eigen bijdrage is vanuit privé verschuldigd. Door jaarlijks een (netto) dividenduitkering te doen ter grootte van de eigen bijdrage houdt u uw netto inkomen op een fiscaal vriendelijke wijze op peil.

6.    Dividend uitkeren?
Bepaar belasting in box 3 en heffingsrente! Als u nog van plan bent om op korte termijn dividend te laten uitkeren door uw B.V. dan is het fiscaal aantrekkelijker om te wachten met deze dividenduitkering tot na 31 december 2008. Als u namelijk dit jaar nog dividend uitkeert, valt het nettodividend in de heffingsgrondslag van box 3. In box 3 bent u 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd over uw gemiddelde netto-vermogen (bezittingen -/- schulden). Uw gemiddelde nettovermogen wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van uw netto-vermogen op 1 januari en op 31 december. Bovendien bent u bij een dividenduitkering in 2008 heffingsrente verschuldigd vanaf 1 juli 2008 terwijl de heffingsrente bij een dividenduitkering begin 2009 pas begint te lopen vanaf 1 juli 2009. U kunt dus beter wachten met een dividenduitkering tot na 31 december 2008.

7.    Doorbetaaldloonregeling blijft
De doorbetaaldloonregeling geldt voor u als u voor verschillende groepsmaatschappijen binnen het concern werkzaam bent. Onder bepaalde voorwaarden mag uw eerste werkgever loonbelasting inhouden op het totale loon. Eén van de voorwaarden is dat op verzoek van de (beide) werkgevers en de werknemer een beschikking is afgegeven. De regeling geldt ook als een aanmerkelijkbelanghouder via zijn eigen BV deelneemt in een praktijk-BV en hij bij de eigen BV in dienstbetrekking is. Het loon en eventuele belastingvrije vergoedingen moeten dan wel volledig worden doorgestort naar de eigen BV (hoofdwerkgever). In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 is voorgesteld deze eis voor de DGA te laten vervallen. Waardeer oninbare vordering op uw BV af Heeft u een vordering op uw eigen BV dan wordt u gezien als resultaatgenieter. Volgens goed koopmansgebruik kunt u een vordering die minder waard wordt, afwaarderen ten laste van uw resultaat uit overige werkzaamheden. Een verlies dat is ontstaan door de afwaardering kunt u wellicht verrekenen met andere positieve box-1-inkomsten, bijvoorbeeld het loon dat u van uw BV ontvangt.

8.    Maak gebruik van periodieke en overige giften
Alleen giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen komen voor aftrek in aanmerking. Vanaf 2008 is aftrek alleen mogelijk als de instelling voorkomt op de ANBI-lijst van de Belastingdienst. De giften zijn aftrekbaar voor zover ze samen 1% van het gezamenlijke drempelinkomen (verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek) én € 60 overtreffen. De aftrekpost is echter gemaximeerd op 10% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Er is geen aftrek mogelijk wanneer het drempelinkomen op nihil of negatief is berekend. Wanneer u toch al regelmatig schenkt aan een goed doel, kunt u ook kiezen voor een periodieke gift. Voor zo’n gift geldt namelijk geen aftrekdrempel en geen maximum als u notarieel vastlegt dat u minimaal vijf jaar lang, maar uiterlijk tot het tijdstip van uw overlijden, gelijkmatig een vast bedrag aan de instelling van uw keuze schenkt.

9.    Alleen in 2008 nog mogelijkheid tot aftrek ziektekosten als buitengewone uitgave
De aftrek buitengewone uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte, ouderdom en adoptie komt op 1 januari 2009 te vervallen. Probeer daarom uw ziektekosten, zoals uitgaven voor brillen, contactlenzen en hoortoestellen nog zoveel mogelijk in 2008 te maken en haal in de nabije toekomst geplande uitgaven naar voren. Alleen de niet-vergoede kosten komen als buitengewone uitgaven in aanmerking. De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) vervalt eveneens op diezelfde datum. De niet-aftrekbare drempel voor buitengewone uitgaven is in 2008 verlaagd van 11,5% (2007) tot 1,65% (2008) van het (gezamenlijke) verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, maar met een minimum van € 115.

10.    Aflossen eigenwoningschuld voor dure woning
Met ingang van 1 januari 2009 vervalt het huidige plafond in het eigenwoningforfait van € 9.300. Voor woningen met een WOZ-waarde boven de € 1 miljoen wordt in 2009 het eigenwoningforfait berekend op € 5.500 vermeerderd met 0,55% van de eigenwoningwaarde boven de € 1 miljoen. In de jaren 2010 tot en met 2016 wordt dit percentage in fasen verhoogd tot uiteindelijk 2,35%. Wanneer u uw woning (nagenoeg) volledig met eigen vermogen heeft gefinancierd, heeft u waarschijnlijk geen last van de voorgestelde verhoging van het eigenwoningforfait. U kunt dan gebruik maken van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Ga in andere gevallen na of het aflossen van uw huidige eigenwoningschuld wellicht voordeliger is. Houd hierbij wel rekening met eventueel verschuldigde boeterente bij vervroegde aflossing.
####
11.    Help uw kind bij financiering van een eigen woning
Leen uw kind, indien mogelijk, een bedrag waarmee het de eigen woning (gedeeltelijk) kan financieren. Bij u verandert er fiscaal gezien niets als u hiervoor zelf geen geld hoeft te lenen (vordering zit in box 3). Uw kind kan de rente als eigenwoningrente aftrekken tegen het progressieve tarief. Ook bereikt u hiermee dat uw kind minder of geen afsluitprovisie betaalt. Bovendien kunt u aan uw kind jaarlijks een bedrag (belastingvrij) (terug)schenken. Let er wel op dat de rente eerst feitelijk wordt betaald door uw kind alvorens eventueel een bedrag wordt teruggeschonken en dat de leningsovereenkomst onder zakelijke condities wordt gesloten.

12.    Pas periodieke verrekening toe
In veel akten van huwelijkse voorwaarden komt een jaarlijks verrekenbeding voor. Dit betekent dat de echtgenoten jaarlijks hun beide inkomens dienen te verrekenen. De wet geeft aan dat indien u deze verrekening nalaat, het vermogen dat in geval van echtscheiding aanwezig is geacht wordt gemeenschappelijk eigendom te zijn. Oftewel, laat uw akte tijdig beoordelen om te bezien hoe deze verrekening dient te worden uitgevoerd.

13.    Schenk onbelast aan kinderen
In 2008 mag u uw kind tot een bedrag van € 4.479 belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens partner) ouder dan achttien maar jonger dan vijfendertig jaar, dan mag u hem of haar in plaats daarvan ook eenmalig tot € 22.379 belastingvrij schenken. U moet bij gebruik van deze eenmalige vrijstelling altijd aangifte doen. Volgens goedkeurend beleid is de eenmalige vrijstelling ook van toepassing als uw kind de vijfendertigjarige leeftijd al is gepasseerd, maar diens partner nog niet. Schenkingen door grootouders aan kleinkinderen en schenkingen aan derden, mogen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij worden gedaan tot een bedrag van € 2.688 per verkrijgende persoon. Het moet wel gaan om schenkingen gedaan op of na 1 januari 2008. Wanneer u meer dan € 2.688 schenkt, vervalt de gehele vrijstelling. De schenkingen hoeven niet in geld plaats te vinden. Indien bij notariële akte gedaan kan een schenking schuldig worden erkend.

14.    Schenk in 2008 en 2009 met het oog op 2010
Per 2010 zullen er enkele wijzigingen in de Successiewet worden doorgevoerd. Het nieuwe instaptarief voor de groep erfgenamen die het meest voorkomt, echtgenoten en kinderen, wordt 10%. De huidige wet kent twee schijven die voordeliger zijn, namelijk de 5%- en 8%-schijf. Het is dan ook interessant om in 2008 en 2009 door het doen van schenkingen die tegen deze lage tarieven belast worden, vermogen over te hevelen. Wanneer deze schenkingen niet nu maar ná 2009 worden verricht, dan worden zij immers tegen tenminste 10% belast.

15.    Aflossen eigenwoningschuld voor dure woning
Met ingang van 1 januari 2009 vervalt het huidige plafond in het eigenwoningforfait van € 9.300. Voor woningen met een WOZ-waarde boven de € 1 miljoen wordt in 2009 het eigenwoningforfait berekend op € 5.500 vermeerderd met 0,55% van de eigenwoningwaarde boven de € 1 miljoen. In de jaren 2010 tot en met 2016 wordt dit percentage in fasen verhoogd tot uiteindelijk 2,35%. Wanneer u uw woning (nagenoeg) volledig met eigen vermogen heeft gefinancierd, heeft u waarschijnlijk geen last van de voorgestelde verhoging van het eigenwoningforfait. U kunt dan gebruik maken van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Ga in andere gevallen na of het aflossen van uw huidige eigenwoningschuld wellicht voordeliger is. Houd hierbij wel rekening met eventueel verschuldigde boeterente bij vervroegde aflossing. Help uw kind bij financiering van een eigen woning Leen uw kind, indien mogelijk, een bedrag waarmee het de eigen woning (gedeeltelijk) kan financieren. Bij u verandert er fiscaal gezien niets als u hiervoor zelf geen geld hoeft te lenen (vordering zit in box 3). Uw kind kan de rente als eigenwoningrente aftrekken tegen het progressieve tarief. Ook bereikt u hiermee dat uw kind minder of geen afsluitprovisie betaalt. Bovendien kunt u aan uw kind jaarlijks een bedrag (belastingvrij) (terug)schenken. Let er wel op dat de rente eerst feitelijk wordt betaald door uw kind alvorens eventueel een bedrag wordt teruggeschonken en dat de leningsovereenkomst onder zakelijke condities wordt gesloten.

16.    Verzoek verklaring geen privégebruik auto
Rijdt u niet meer dan 500 km privé met de auto van de zaak, dan kan de bijtelling voor het privégebruik achterwege blijven. U kunt hiervoor een ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de Belastingdienst aanvragen. U moet daarbij overtuigend kunnen bewijzen dat u de auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis voor privédoeleinden gebruikt. De Belastingdienst kan om bewijs vragen. Houdt u daarom een rittenregistratie bij en bewaar deze. Als u het bewijs niet kunt leveren dan worden de loonbelasting/ premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij u (als werknemer) nageheven. De werkgever dient een kopie van de ‘verklaring geen privégebruik’ bij zijn (loon)administratie te bewaren.

17.    Vergoeding ziektekosten
U kunt onder voorwaarden een onbelaste vergoeding aan uw werknemers geven voor de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling. Vereist is dat de kosten niet door een ander worden vergoed, de vergoeding niet valt onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en de vergoeding wordt verstrekt voor kosten die voor 31 december 2008 zijn gemaakt. Voorbeelden van kosten die onder de onbelaste vergoeding kunnen vallen zijn een bril of gebitsrenovatie. Het voorgaande behoort ook voor de DGA tot de mogelijkheden

18.    Plan uw (energie- en milieu - vriendelijke) investeringen
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is waarschijnlijk al goed bij u bekend. Indien u investeert in bedrijfsmiddelen mag u een bepaald percentage van het investeringsbedrag in mindering op de winst brengen (uiteraard naast de reguliere afschrijving op de investering). Wellicht minder bekend zijn de voordelen die kunnen worden behaald bij investeringen in energie(zuinige) en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Wanneer u investeert in duurzame energie of energiezuinige bedrijfsmiddelen kan onder voorwaarden de energieinvesteringsaftrek (EIA) worden toegepast. U mag dan 44% van het investeringsbedrag als kosten ten laste van de fiscale winst brengen. Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen bedraagt de milieu-investeringsaftrek (MIA) maximaal 40% van het geïnvesteerde bedrag. Verder mag op deze bedrijfsmiddelen vrij worden afgeschreven; de zogenoemde regeling willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL). Plan tijdig of het raadzaam is om uw investering nog dit jaar te doen of deze tot volgend jaar uit te stellen. Dit ter optimalisatie van de aftrek in zowel 2008 als 2009. Overigens is het voorgaande ook relevant voor de BV.

19.    Willekeurige afschrijving voor starters
Om de liquiditeit en het rendement voor startende ondernemers te verbeteren, kan onder voorwaarden in de beginfase van de onderneming willekeurig worden afgeschreven op bepaalde bedrijfsmiddelen. Voorwaarde is dat u recht heeft op de extra zelfstandigenaftrek voor starters. In afwijking van de normale afschrijvingsregels kunt u het afschrijvingsbedrag ineens, sneller of trager ten laste van uw winst brengen. De willekeurige afschrijving kan wel invloed hebben op uw toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve.

20.    Vernieuw VAR op tijd
Wanneer u als zelfstandig ondernemer werkzaam bent bij één of meer opdrachtgevers kunt u voor dezelfde soort werkzaamheden een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-WUO) aanvragen. De VAR is slechts één kalenderjaar geldig en eindigt dus op 31 december. Vanaf 1 september kunt u de VAR voor het volgende jaar aanvragen. Vraag dus spoedig een nieuwe VAR aan, omdat de Belastingdienst voor de afhandeling acht weken de tijd kan nemen. Alleen als u vóór 1 november 2008 bent begonnen met een opdracht die doorloopt tot in 2009 (maximaal één jaar), dan hoeft u voor die opdracht in 2009 geen nieuwe VAR aan uw opdrachtgever te geven.
####
21.    Plan fiscale verliesverrekening en voorkom verdamping
Sinds 2007 is de verliesverrekening beperkt. Ondernemingsverliezen zijn nog slechts één jaar terug te wentelen en negen vooruit. Indien u in 2007 een (flinke) winst heeft behaald maar voor 2008 en 2009 verliezen verwacht is het raadzaam om de verliezen (voorzover mogelijk) al in 2008 te nemen. Op deze wijze kan de belasting die in 2007 is betaald terug worden ontvangen door het verlies over 2008 terug te wentelen naar 2007. Onderdeel van het plannen van fiscale verliezen is uiteraard ook het voorkomen van verliesverdamping naar de toekomst toe. Indien u verliezen heeft van vóór 2003 dan zullen deze (voorzover nog niet benut) tot en met 2011 verrekend kunnen worden. Voorkom dus tijdig dat uw verlies verdampt. Het voorgaande is ook van belang voor de BV.

22.    Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Beschikt u over een herinvesteringsreserve doordat in de voorafgaande drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde is verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Gebeurt dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het fiscale resultaat. De directie moet jaarlijks aan het einde van het boekjaar in een schriftelijk directiebesluit vastleggen dat er nog een herinvesteringsvoornemen bestaat. Het voorgaande is ook van toepassing voor de BV. Vraag om voorlopige ver liesverrekening Vooruitlopend op een ‘carry back’-beschikking als gevolg van een behaald verlies kunt u de inspecteur alvast vragen om een voorlopige verliesverrekening. Dan moet wel de aangifte zijn ingediend. Bij de vaststelling van deze voorlopige teruggaaf wordt 80% van het vermoedelijke verlies in aanmerking genomen. Dit is gunstig voor uw liquiditeitspositie. Ook voor de BV behoort het voorgaande tot de mogelijkheden.

23.    Aangifte omzet belasting vóór 1 april 2009
Kijk bij de jaarafsluiting of het saldo van de verschuldigde of te vorderen omzetbelasting op de balans per 31 december 2008 overeenkomt met de omzetbelasting die in de periodieke aangiften is aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig en zonder boete verbeteren door vóór 1 april 2009 een suppletieaangifte in te dienen.

24.    BTW-correctie privégebruik voor ondernemingsgoederen en diensten
U kunt de voorbelasting volledig aftrekken voor ondernemingsgoederen en diensten die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Vanaf 2007 wordt het privégebruik gezien als een belaste (fictieve) dienst. Daarom dient u voor het privégebruik een BTW-correctie in de laatste aangifte van het kalenderjaar aan te geven. U dient de voorbelasting te splitsen naar rato van het werkelijke privégebruik.

25.    Vraag BTW van oninbare vordering terug
Wanneer u te maken heeft met dubieuze debiteuren die u niet (meer) betalen, dan dient u binnen een maand na het tijdvak waarin de oninbaarheid is vastgesteld een verzoek tot teruggaaf van de eerder afgedragen omzetbelasting in te dienen.

26.    Verhoging grens voor kwartaalaangifte BTW
Voorgesteld is om met ingang van 1 januari 2009 de grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting te verhogen van € 7.000 naar € 15.000. Bedraagt de te betalen omzetbelasting tussen de € 1.883 en € 15.000 dan hoeft u vanaf 2009 niet meer maandelijks, maar per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen.

27.    Realiseer winst in 2008
De Europese Commissie heeft de invoering van de rentebox nog altijd niet goedgekeurd. In het Belastingplan 2009 is voorgesteld om het daarvoor gebudgetteerde bedrag te gebruiken voor een tijdelijke verlaging van het Vpb-tarief en verlenging van de tariefschijven in 2008.

28.    Overweeg verbreking fiscale eenheid Vpb
Soms kan het aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken. Denk aan meerdere vennootschappen die allen een belast resultaat behalen. Doordat na de verbreking gebruik kan worden gemaakt van de tariefopstapjes, worden de ondernemingen bij elkaar opgeteld lager belast dan de fiscale eenheid als geheel. Dit kan in 2008 nog gunstiger zijn door de verruiming van de schijven en de verlaging van het Vpb-tarief. Verbreking van fiscale eenheid kan een forse fiscale afrekening tot gevolg hebben. Bovendien kan de fiscale eenheid in uw situatie mogelijk juist voordelen bieden (denk aan onderlinge verliescompensatie). Laat u derhalve altijd tijdig adviseren alvorens tot verbreking wordt overgegaan.

29.    Maak gebruik van faciliteit inkoop van dienstjaren
Onder voorwaarden is het mogelijk om ten behoeve van de DGA dienstjaren in de pensioenregeling bij de eigen BV in te kopen, die niet bij deze BV zijn doorgebracht. Deze faciliteit wordt ook wel inkoop van dienstjaren genoemd. Inkoop van dienstjaren is mogelijk voor zover sprake is van een pensioentekort. Afhankelijk van de situatie kunnen één of meerdere dienstjaren ineens worden ingekocht met een bijbehorende (extra) fiscaal aftrekbare last voor de BV. De fiscus tracht de mogelijkheid van inkoop van dienstjaren echter steeds meer te beperken en de algemene verwachting is dan ook dat deze faciliteit binnen afzienbare tijd zal worden afgeschaft. Maak daarom – zolang het nog kan - gebruik van deze regeling.

30.    De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Onder voorwaarden kan een normaliter vennootschapsbelastingplichtig lichaam wiens feitelijke activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Dit is het regime voor VBI’s. Beschikt u over een vennootschap waarvan de activazijde van de balans voornamelijk bestaat uit beleggingen/liquiditeiten, dan is het de moeite waard om door uw adviseur te laten toetsen of aanvraag van de VBI-status interessant is. Overigens kan de VBI-status alleen aanvangen aan het begin van een boekjaar en niet in de loop van een boekjaar. Voor de aanvraag van de VBI-status moet uiterlijk in het boekjaar waarin men de VBI-status wil laten aanvangen een verzoek worden ingediend bij de fiscus.  

WINST IN 2008
Vpb-tarief
Van EUR 0 tot EUR 275.000 -> 20 %
EUR 275.000 en hoger -> 25,5%

WINST IN 2009
Vpb-tarief
Van EUR 0 tot EUR 40.000 -> 20 %
tot EUR 200.000 -> 23 %
EUR 200.000 en hoger -> 25,5%