Willem Keus, financieel directeur Delta: Naar een duurzaam model

fallback
Willem Keus , financieel directeur van Delta, is genomineerd voor de CFO Award in de categorie niet-beursgenoteerd.

Delta is een multi-utility bedrijf. Het bedrijf levert een breed pakket diensten en producten. Gas, water, elektriciteit, afvalverwerking, internet via de kabel en radio- en televisiesignalen. Voor de komende jaren heeft Delta zich vooral ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het opbouwen van de Nederlandse energiehuishouding. Van een voornamelijk op fossiele brandstoffen gebaseerd elektriciteitsproductie wil Delta naar een meer duurzaam model. Willem Keus werd in 2002 benoemd tot CFO en vice-voorzitter van het statutair bestuur van Delta. Hij is afkomstig van Essent, waar hij directeur Corporate Control was.


MVO
Voor Delta is maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op waardecreatie op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Op economisch gebied komt dat tot uitdrukking in het streven om goede producten en diensten te leveren tegen een faire prijs. Op ecologisch terrein hebben energieondernemingen een bijzondere verantwoordelijkheid. De productie van elektriciteit – nu nog vooral gebaseerd op fossiele brandstoffen – zal onvermijdelijk moeten evolueren in de richting van duurzame opwekking.

De weg daar naar toe zal niet makkelijk zijn en er zullen vele keuzes moeten worden gemaakt waarvoor een maatschappelijk draagvlak zal moeten worden gevonden. Delta investeert daarom actief in de opwekking van duurzame energie. Naast windenergie en biomassa gaat daarbij vooral de aandacht uit naar ontwikkelingen gericht op het goedkoper maken van middels zonne-energie opgewekte elektriciteit. Ook wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen.Verder heeft Delta zich verplicht tot het doen van forse investeringen die de uitstoot van CO2 beperken. Als compensatie voor het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Dat laatste is een noodzaak als Nederland serieus aan haar Kyoto-verplichtingen wil voldoen.

Overigens zullen de investeringen in duurzaamheid aan Delta’s rendementscriteria moeten voldoen om zo de economische waardecreatie te borgen.Delta’s sociale verantwoordelijkheid bestaat uit twee componenten. Zoals elke onderneming is er een verantwoordelijkheid ten opzichte van het eigen personeel. Delta streeft ernaar een goede werkgever te zijn en haar medewerkers volop kansen te bieden om zichzelf te ontplooien. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid ten opzichte van de directe omgeving. Delta is één van de grootste werkgevers in Zeeland en daarmee van belang voor de locale werkgelegenheid. Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt om zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot bedrijfslocaties.


Willem Keus
fi nancieel directeur Delta
Geboortejaar: 1954
Opleiding: Willem Keus studeerde bedrijfseconomie aan de Rotterdamse Erasmus universiteit. Daarna volgde hij de post-doctorale accountancyopleiding.
Loopbaan: Na het afronden van zijn studie trad Keus in dienst van Unilever, waar hij tussen 1981 en 1996 verschillende fi nanciële functies vervulde. Zo werkte hij onder meer enige tijd in Duitsland voor Unilevers verpakkingsdivisie, waar hij betrokken was bij de noodzakelijke strategische heroriëntatie die volgde op nieuwe wetgeving die recycling van verpakkingen afdwong. In 1996 stapte hij over naar de energiesector. Eerst als fi nancieel directeur bij MEGA Limburg in Maastricht. Tussen 1998 en 2001 was hij betrokken bij de fusies van dit bedrijf met Pnem en Edon tot het huidige Essent, waar hij directeur Corporate Control werd. In 2002 volgde de overstap naar DELTA en werd hij benoemd tot CFO en vice-voorzitter van het statutair bestuur.
Omzet: Ruim 1 miljard euro (in 2004) Aantal medewerkers: 1.436

Gerelateerde artikelen