Wijziging renteaftrekbeperking

Begin dit jaar is de Wet op de Vennootschapsbelasting op een groot aantal punten gewijzigd. Dit in het kader van de wet Werken aan winst. Eén van de wijzigingen ging over de toepassing van renteaftrekbeperkingen verwerkt in artikel 10a. De renteaftrek wordt in bepaalde gevallen beperkt. Dit gebeurt als een schuld verband houdt met bepaalde rechtshandelingen.

Dit zijn winstuitdelingen, teruggaven van kapitaal, kapitaalstortingen of verwervingen of uitbreidingen van een belang in een verbonden lichaam. De wet geeft de belastingplichtige ook de mogelijkheid tegenbewijs te leveren. Zo kan de renteaftrek toch in stand blijven. Tegenbewijs bieden kan op twee manieren.

De eerste manier is bewijzen dat zowel de schuld als de rechtshandeling die ermee verband houdt, zijn aangegaan op grond van overwegend zakelijke motieven. Deze zogenoemde dubbele zakelijkheidstoets is een subjectieve toets.

De tweede manier is aantonen dat de rente die wordt betaald, bij de ontvanger belast is tegen een tarief van minimaal 10%. Hiervoor moeten de rente-inkomsten bij de ontvanger conform Nederlandse maatstaven worden bepaald. Ook mag de ontvanger geen mogelijkheid hebben tot verliesverrekening uit eerdere jaren. Deze zogenoemde compenserende heffingstoets is een objectieve toets.

Bron: TaxUpdate Tijdschrift Financieel Management i.s.m. Deloitte

Gerelateerde artikelen