Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Het percentage van de belastingrente (voorheen heffingsrente) wordt voor de vennootschapsbelasting gelijk gesteld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%.

Voor andere belastingmiddelen is de rente gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. Dit geldt ook voor de invorderingsrente.
Belastingrente
Belastingrente is een vergoeding voor de gemiste rente. Deze vergoeding geldt zowel bij een schuld aan, als een vordering op, de Belastingdienst. Helaas geldt voor een te ontvangen bedrag aan rente een andere wijze van berekening dan voor een te betalen bedrag aan rente. Ook is de berekening van de rente niet voor elk belastingmiddel en elke aanslag gelijk.
Verschuldigde rente
Belastingrente is verschuldigd als men belasting moet betalen. Indien een aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt opgelegd, is géén belastingrente verschuldigd. De periode waarover belastingrente is verschuldigd begint namelijk te lopen vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. De rentetermijn eindigt zes weken na de dagtekening van de aanslag. Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar geldt dat rente wordt berekend vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag.
Voor navorderingsaanslagen geldt een afzonderlijke rentetermijn: de rente is dan verschuldigd over een periode die eindigt één maand na de dagtekening van de aanslag.
Vergoede rente
Een vergoeding van belastingrente is aan de orde als recht bestaat op een belastingteruggave, maar alleen wanneer deze belastingteruggave later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt vastgesteld. Wel is vereist dat de belastingdienst daarbij geen redelijke termijn voor de afhandeling van de aangifte in acht heeft genomen. Als redelijke termijn geldt 13 weken na het indienen van de aangifte (bij een ingediend verzoek: 8 weken na het indienen van een verzoek). Bij afhandeling binnen deze redelijke termijn wordt géén rente vergoed.
Invorderingsrente
U bent invorderingsrente verschuldigd wanneer een al vaststaande aanslag niet tijdig is betaald. De periode waarover de rente wordt berekend begint op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag voor de betaling. Een vergoeding van invorderingsrente is alleen aan de orde indien een te ontvangen bedrag later dan zes weken (!) na de datum van de vastgestelde aanslag nog niet is overgemaakt.
Praktisch belang
In de praktijk is het gezien de forse rentepercentages nog meer van belang om de hoogte van de voorlopige aanslag goed in schatten en bij wijzigingen tijdig een verzoek tot verhoging of vermindering in te dienen. Daarbij is geldt nog dat een vermindering van een voorlopige aanslag die niet aanmerkelijk afwijkt van het bedrag van de voorlopige aanslag pas wordt verleend bij het vaststellen van de definitieve aanslag.
Bron: Horlings
Gerelateerde artikelen