Wijziging kapitaalbeschermingsregels voor N.V.’s

Enkele kapitaalbeschermingsregels voor Naamloze Vennootschappen zijn onlangs gewijzigd. Dit ter implementatie van enkele wijzigingen in de Tweede Richtlijn vennootschapsrecht. De wijzigingen betreffen de inkoop van aandelen, de accountantsverklaring bij inbreng in natura en de nachgründungsregeling, en het verbond van financiële assistentie. Hierover bericht Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen.

Inkoop van aandelen

De grens dat maximaal tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal kan worden ingekocht is vervallen. Nu kunnen alle aandelen minus één worden ingekocht. Dit betekend dat tenminste één aandeel door een andere dan de vennootschap zelf of door een dochtermaatschappij gehouden worden.

Voor een B.V. blijft de grens van vijftig procent voorlopig gelden. Onder het wetsvoorstel flexibilisering van het B.V. recht vervalt ook deze grens, maar het is nog onbekend of – en wanneer dit wetsvoorstel in werking zal treden. De eis dat de inkoop ten laste van de vrije reserves moet kunnen geschieden, blijft gelden ter bescherming van de crediteuren. Verder wordt de geldigheidsduur van de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de inkoop verlengd van anderhalf naar vijf jaar.

 

Accountantsverklaring bij inbreng in natura en de nachgründungsregeling

In geval van inbreng in natura bij oprichting van een N.V. of daarna tegen uitgifte van aandelen of bij een transactie met de oprichter / aandeelhouder binnen twee jaar na oprichting (nachgründungsregeling), was altijd een accountantsverklaring vereist inhoudende dat de waarde van de inbreng tenminste gelijk is aan de tegenprestatie (de nominale waarde van de aandelen).

Met de nieuwe regels is deze accountverklaring in sommige gevallen niet meer nodig. Dit is het geval indien;

– Er sprake is van een inbreng van geldmarktinstrumenten of effecten.
– Er een waardering is gemaakt door een onafhankelijke deskundige en deze waardering niet ouder is dan zes maanden.
– Indien er een door een accountant goedgekeurde jaarrekening aanwezig is, waaruit de waarde van de in te brengen goederen blijkt.

Indien bekend is dat de waarde van de inbreng is gewijzigd, zijn de oprichter(s) verplicht (in geval van inbreng in natura bij oprichting) of het bestuur (bij inbreng in natura bij oprichting) verplicht alsnog een beschrijving op te maken waarover een accountantsverklaring moet worden afgelegd. Ook kunnen minderheidsaandeelhouders eisen dat alsnog een accountantsverklaring wordt overlegd.

 

Financiële steunverlening

Financiele steunverlening met het oog op verkrijgen door anderen in het kapitaal van de N.V. in de vorm van het geven van een koersgarantie, het stellen van zekerheid of het zich op andere wijze sterk maken of voor anderen verbinden blijft verboden.

Financiële steunverlening in de vorm van leningen wordt nu onder voorwaarden wel toegestaan omdat daarbij vaststaat wat het bedrag van de steunverlening is en er een tegenprestatie van de wederpartij tegenover staat. De voorwaarden zijn dat:

– De lening met de daaraan verbonden voorwaarden geschiedt tegen billijke voorwaarden.
– Het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
– De kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij nauwgezet is onderzocht.
– Indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk is.

Gerelateerde artikelen