Wiebes komt met Novelle Belastingplan 2016

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de Novelle Belastingplan 2016 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurt nadat eerder op de dag bekend was geworden dat het kabinet een deal met D66 heeft gesloten over het belastingplan.

Het kabinet stelt in de brief maatregelen voor die “bijdragen aan meer werkgelegenheid, vergroening, lagere lasten op arbeid, aanvullende koopkrachtreparatie voor ouderen en het eerder ontzien van kleine spaarders”. Wiebes zegt er naar te streven om de novelle nog voor het kerstreces in de Tweede en Eerste Kamer in stemming te brengen.

Inhoud novelle Belastingplan

Arbeidskorting

Het kabinet gaat vanaf 2017 de arbeidskorting trager afbouwen. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten. Hiermee is structureel een bedrag van € 224 miljoen gemoeid.

Ouderenkorting

Vanaf 2017 is structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de intensivering van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen, uit de vierde nota van wijziging. Met beide intensiveringen wordt een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel gemaakt.

Box 3

In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3000 verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Hiermee wordt de kleine spaarder al in 2016 ontzien. Na indexatie komt het heffingvrije vermogen op € 24.437. Hiermee wordt in 2016 al grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingvrije vermogen wordt gebracht op € 25.000. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in box 3.

Dekking

De maatregelen uit de novelle en de overige maatregelen worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Aanvullende maatregelen

Verder zal het kabinet bovenop de novelle en de vierde nota van wijziging een aantal aanvullende maatregelen nemen.

Investering duurzaamheid gebouwde omgeving

Om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen, maakt het kabinet in 2016 € 100 miljoen extra vrij, naast de middelen die het kabinet nu reeds beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Dit levert op korte termijn zowel werkgelegenheid als vergroening op.

Kolencentrales

Het kabinet zal daarnaast de Tweede Kamer voor het kerstreces van uw Kamer een brief sturen over de uitvoering van de bij het Belastingplan ingediende motie Van Weyenberg en Van Veldhoven, die de regering verzoekt om met de sector een plan op te stellen voor het uitfaseren van de Nederlandse kolencentrales, waarbij rekening gehouden wordt met de groei van het aandeel hernieuwbare energie, de juridische en financiële aspecten, potentiële weglekeffecten van CO2 naar het buitenland, leveringszekerheid van energie en innovatie. Het kabinet zal, voor uiteenlopende technologische, economische en supply demand-scenario’s, concrete varianten ontwikkelen voor uitfasering van kolencentrales. Voor elk worden de maatschappelijke, klimatologische en financiële consequenties in kaart gebracht. Vervolgens zal het kabinet nog in deze kabinetsperiode een besluit nemen, afhankelijk van de ontwikkelde scenario’s, over een uitfaseringsvariant en de hierbij horende tijdshorizon. Uitgangspunt is een kolenloze elektriciteitsopwekking op termijn.

Kinderopvangtoeslag

Daarnaast intensiveert het kabinet de kinderopvangtoeslag per 2017 structureel met € 100 miljoen extra. Dit komt bovenop de intensiveringen in het vijfmiljardpakket en de vierde nota van wijziging.
 
Verruiming gemeentelijk belastinggebied
 
Tot slot komt het kabinet voor de zomer van 2016 met een voorontwerp van een wetsvoorstel dat als basis kan dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied van € 4 miljard. Kernpunten van het voorstel zijn de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied en een gelijktijdige verlaging van de inkomstenbelasting met € 4 miljard, zoals geadviseerd door de Commissie Rinnooy Kan. Dit wordt op een zodanige wijze vorm gegeven dat deze maximaal koopkrachtneutraal uitpakt voor burgers, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laat en tegelijkertijd leidt tot minimaal 15.000 tot 20.000 extra banen. Randvoorwaarden bij deze schuif tussen inkomstenbelasting en gemeentelijke belastingen zijn voor het kabinet dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen, dat het stelsel goed uitvoerbaar is en de totale lastendruk (Rijk plus lokale overheden) gelijk blijft. Ook de wijze van heffen wordt hierbij betrokken. Onderdeel van het ontwerp kan zijn dat een aantal kleine gemeentelijke belastingen wordt afgeschaft.

• Novelle Belastingplan 2016

Gerelateerde artikelen