Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting

Per 2008 is in de Afdrachtvermindering Loonbelasting een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor de Afdrachtvermindering Zeevaart geldt het volgende. Als transport over zee geldt voortaan het deel van het transport over zee dat voert door een maritieme waterweg in álle EU-lidstaten. Ook als het gaat om maritieme waterwegen in de nieuw toegevoegde EU-lidstaten, kan deze fiscale faciliteit voortaan dus worden toegepast.

 

Verder geldt de tegemoetkoming van 40% van de Afdrachtvermindering Zeevaart voortaan voor alle zeevarenden die in de EU of de EER wonen. Het doet er dan niet toe of zij in Nederland aan de loonbelasting of premie volksverzekeringen zijn onderworpen. Het S&O-uurloon van de Afdrachtvermindering Speur- & Ontwikkelingswerk is in 2008 gebaseerd op het S&O-loon van de werknemers in 2005, geïndexeerd met 2%.

Is in 2005 geen speur- en ontwikkelingswerk verricht, dan geldt in 2008 een gemiddeld forfaitair S&O-uurloon van 29 euro. Het is in een bepaalde situatie verplicht om een lager aantal S&O-uren dan waarvan is uitgegaan in de S&O-verklaring te melden. Dit moet voortaan uiterlijk plaatsvinden binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

Correctie S&O-verklaringen moesten tot 2008 worden verwerkt in het aangiftetijdvak waarin de verklaring is gedagtekend. Vanaf 2008 kan dit ook in het daaropvolgende aangiftetijdvak.
Ten slotte oordeelde de Hoge Raad over periodiek betaalde vakantietoeslagen. Zij behoren tot het loon dat moet worden getoetst aan het toetsloon voor de afdrachtverminderingen. Dit kan ertoe leiden dat de afdrachtvermindering in minder gevallen kan worden toegepast.

Overwerkloon behoort niet tot het loon dat moet worden getoetst aan het toetsloon. Volgens de Hoge Raad is echter alleen sprake van overwerkloon als meer wordt gewerkt dan de normale arbeidsduur. Dit geldt zelfs als die normale arbeidsduur afwijkt van de maximale arbeidsduur die in de CAO is genoemd.

 

BRON: Dr. Peter Kavelaars, Deloitte

Gerelateerde artikelen