Werkgevers draaien op voor hogere pensioenkosten

De werkgevers betalen het grootste deel van de stijging van de pensioenkosten. Het deel van de totale pensioenpremie dat door werkgevers wordt betaald, is het afgelopen jaar gestegen van 60 procent naar 62 procent.

De werkgeversbijdrage steeg van 14,7 procent naar 16 procent van het ‘pensioenloon’. Werknemers betalen met 9,19 procent iets meer dan de 8,87 procent van vorig jaar.

Een en ander blijkt uit een trendonderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar de veranderingen in de Nederlandse pensioenregelingen. In deze pensioenbenchmark zijn 95 pensioenfondsen, bekeken: 40 bedrijfspensioenfondsen en 55 ondernemingspensioenfondsen. Onder deze 95 pensioenfondsen valt driekwart van alle actieve deelnemers aan pensioenregelingen (werknemers).

AWVN constateert dat sociale partners in een aantal sectoren nieuwe wetgeving versneld implementeren door de pensioenleeftijd al in 2013 aan te passen naar 67 jaar. Ook ziet AWVN dat het ambitieniveau van pensioenregeling bij een aantal fondsen wordt teruggeschroefd. Ten slotte worden ook overgangsregelingen die bedoeld waren voor vervroegde pensionering beperkt of afschaft. Alle maatregelen zijn bedoeld om de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers betaalbaar te houden.

In een toelichting kwalificeert AWVN de algehele trend als ‘minder voor meer’: tegenover hogere premies staat in vrijwel alle gevallen een minder riante regeling.  De gemiddelde pensioenopbouw, het percentage van het brutoloon dat fiscaalvriendelijk in de pensioenregeling kan worden gestopt, is in een jaar tijd gedaald van 2,0 naar 1,93 procent.

Van de 95 onderzochte pensioenregelingen is het merendeel een middelloonregeling. Slechts 9 procent van alle regelingen heeft afgelopen jaar de pensioenuitkering geïndexeerd (verhoogd met het inflatiepercentage).

Behalve over pensioenen adviseert werkgeversvereniging AWVN werkgevers over onder meer beloningsvraagstukken, functiewaardering, arbeidsvoorwaarden en -onder­handelingen.
 
Bron: AWVN

Gerelateerde artikelen