Wells managed

Sinds eind vorig jaar heeft Fidelity een nieuwe investeringsbaas voor de mondiale fixed income-activiteiten die het Amerikaanse fondsenhuis ontplooit. Zijn naam is Andrew Wells. Chief Financial Officer Magazine vroeg hem in een exclusief interview naar zijn visie op de wereldwijde cashmarkt, de altijd aanwezige risico's en de rente: 'Always appear on the creditside.'

“Wanneer we de breedte van ons fixed incomeproductaanbod en de waarde van de investeringen die wij beheren willen laten groeien, dan is het noodzakelijk dat we een aparte en toegewijde focus aanbrengen op het managen van ons fixed income-investeringsteam.”

Een passage die rechtstreeks is overgenomen uit het persbericht dat half november 2007 de wereld is ingestuurd door Fidelity International. Het onderwerp van de betreffende aankondiging is Andrew Wells, die op dat moment aan de slag gaat als chief investment officer (CIO) van de mondiale fixed income-business van de Amerikaanse beleggingsfondsenfabriek.

De promotie van Wells komt zeker niet uit de lucht vallen. Ten tijde van de verzending van het bericht is hij al ruim een decennium in dienst van Fidelity, waar hij de laatste jaren vanuit Hongkong als CIO leiding geeft aan de Aziatische fixed income-activiteiten.

Fidelity International runt wereldwijd op grote schaal business op het gebied van obligaties en andere producten die een fixed (lees: vastgestelde) winst genereren. Op mondiale basis bedraagt het totaal beheerde vermogen van de fondsenmaker op dit specifieke terrein van de beleggingsmarkt momenteel ongeveer 600 miljard dollar.

Dit enorme kapitaal is verdeeld over 91 verschillende renteproducten, die aan de man worden gebracht op nagenoeg iedere financiële markt die de wereld rijk is. “In deze business draait alles om het leveren van performance”, zegt Wells. “Iedere afzonderlijke markt biedt verschillende kansen en kent zijn eigen specifieke dynamiek.”

Ondanks de kredietcrisis die de Amerikaanse en in het kielzog daarvan ook veel andere toonaangevende wereldwijde financiële handelscentra al lange tijd doet trillen op hun grondvesten, is de optimistisch ingestelde Wells louter positief over de mogelijkheden van het investeren in cash-producten.

Misschien is hij op dit ogenblik zelfs nog enthousiaster over de kansen die fixed income-beleggingen te bieden hebben dan voorafgaand aan alle ellende die de afgelopen maanden op de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden: “Als gevolg van de crisis heroverwegen beleggers momenteel hun posities. Door de grote onzekerheid die de financiële markten teistert, verdwijnt er aanzienlijk minder geld in aandelen en in aan aandelen gerelateerde producten. Hierdoor stroomt ‘nieuw’ geld de fixed income-markt binnen.”

Dit zorgt volgens Wells voor een boost in de winsten die te behalen zijn op investeringen in rentedragende producten: “De yields (lees: winstpercentages) op high yield fixed income-producten bedragen op dit moment soms wel meer dan 10 procent.” Volgens de kersverse CIO biedt de nieuwe geldstroom Fidelity nu de mogelijkheid om innovatieve producten te ontwikkelen voor beleggers. “Daarbij is transparantie van wezenlijk belang”, zo stelt Wells. “De markt eist van ons clarity of understanding.”

 

LIQUIDITEITSRISICO

Net als voor veel andere deelsegmenten van de beleggingsindustrie geldt ook voor fixed income dat alles draait om teamwork. “Het team is alles”, zo claimt Wells. Binnen de groep mensen die verantwoordelijk is voor de cash-activiteiten bij Fidelity kunnen vier verschillende disciplines worden onderscheiden: portfoliomanagers, kredietanalisten, kwantitatieve analisten en handelaren.

Ieder van hen levert zijn of haar bijdrage aan het hele research- en investeringsproces, maar de portfoliomanagers zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk. “Zij reguleren de fondsen en monitoren en controleren de risico’s”, aldus Wells. En fixed income-business kent een breed scala van risico’s.

Zo zijn de investeringen in cash-producten onder meer onderhevig aan risico’s die te maken hebben met de ontwikkeling van inflatie, rentetarieven, valuta, herinvesteringen, de markt en politiek. Een van de belangrijkste gevaren loert echter op het terrein van de liquiditeit. Dit risico komt bijvoorbeeld bovendrijven wanneer een partij die interesse heeft om te investeren in een bepaald product, dit niet kan doen omdat niemand anders in de markt hiertoe bereid is.

“Het liquiditeitsrisico is van cruciaal belang”, meent Wells. “Specialisten kunnen alle risico’s uitvoerig onderzocht en doorberekend hebben, maar toch blijft liquiditeit de drijvende kracht achter de winsten die uiteindelijk behaald kunnen worden.” Om het liquiditeitsrisico te kunnen beheersen is zeer verfijnd denken vereist.

“Rente- en inflatierisico’s kunnen relatief eenvoudig onder controle worden gehouden door bijvoorbeeld het gebruik van derivatenproducten. Het liquiditeitsrisico is echter aanzienlijk moeilijker te doorgronden, te begrijpen en te controleren. Dit vereist diepgaande kennis van de ontwikkelingen die plaatsvinden op de financiële markten.

Op basis van al deze vergaarde informatie dient een bepaalde hoeveelheid liquiditeit te worden ingebouwd in een fonds.” Als het gaat om risico’s die voortvloeien uit liquiditeitsfactoren, dient tevens een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties.

Investeringen in door de staat uitgegeven obligaties leveren historisch gezien een lager rendement op, vooral door een lager kredietrisico. “Dit zal in de nabije toekomst gaan veranderen”, aldus Wells. “Omdat het liquiditeitsrisico steeds vaker meeberekend wordt in het uiteindelijke rendement, zal het uiteindelijk gaan dienen als compensatie voor beleggers.”

 

DIEPER

Gedegen research speelt een sleutelrol in de fixed income-dienstverlening. Nagenoeg al het marktonderzoek dat Fidelity bij het nemen van beleggingsbeslissingen hanteert, wordt intern gedaan. Wells: “Zo bezoeken onze specialisten gemiddeld vier keer per jaar individuele bedrijven en praten zij met het zittende management.”

Wells benadrukt dat een heleboel gegevens daarnaast ook van derden worden afgenomen, denk hierbij aan de onderzoeksgegevens van vooraanstaande ratingbureaus als S&P en Moody’s: “Die beperken zich echter meer tot het inschatten van de fundamentele risico’s. Wij gaan veel dieper.”

Naast liquiditeitsrisico en research vormen ook de rentetarieven een cruciale factor binnen de cashmarkt. Wells: “Fidelity doet geen voorspellingen over de ontwikkeling van de rente op lange termijn. Historisch bewijs toont aan dat het erg moeilijk is om exact te voorspellen in welke richting de rente zich zal gaan bewegen.”

Wells ziet inflatie als de belangrijkste aanjager van de rente. “Er bestaat momenteel grote zorg over inflatiegroei. We kunnen nu weinig anders doen dan gaan zitten wachten. Het duurt zeker zes tot negen maanden voordat actuele inflatieniveaus door de economie geabsorbeerd worden.”

Volgens Wells staat het als een paal boven water dat de inflatie op grondstoffen en consumentengoederen momenteel erg hoog is, maar dat de looninflatie daarentegen op lagere niveaus blijft hangen. “Dit kan op den duur aanleiding geven tot fundamentele problemen, en daarom is het van groot belang dat de centrale banken de algemene inflatiegroei zo veel mogelijk proberen te temperen.”

Aan beleggers die geïnteresseerd zijn in investeringen in fixed income-producten, adviseert Wells dit hoofdzakelijk te doen door middel van beleggingsfondsen. “Diversificatie en efficiency in de prijzen zijn hiervoor mijn belangrijkste beweegredenen”, zegt Wells. Op dit moment zijn de rentetarieven die bepaald worden door lokale overheden relatief laag.

Dit heeft Fidelity ertoe bewogen een aantal nieuwe producten te lanceren, die slim op deze ontwikkeling inspelen. Een van deze fondsen is het Global Credit Opportunities Fund. Dit vehikel belegt in een breed spectrum van de fixed income-markt. Zo wordt onder meer geld gestoken in high yieldobligaties, schuldtitels uit opkomende markten en converteerbare obligaties.

De doelstelling van de fondsmanager is het genereren van een outperformance van 2 procent ten opzichte van de benchmark, gemeten over drie jaar. Een ander nieuw product dat spoedig uit de stal van Fidelity tevoorschijn zal komen, is het Global Inflation Risk Fund, een fonds dat hoofdzakelijk in staatsobligaties belegt en daardoor geen of weinig kredietrisico kent.

Wells heeft ten slotte nog een aantal handige tips voor beleggers die hun geld willen investeren in de fixed income-markt. “Laat de portfoliomanager van een fonds de asset-allocatie voor u doen, spreid risico’s en always appear on the creditside.”

 

Andrew Wells is CIO Fixed Income en Portfolio Manager van Fidelity Funds. Bij Fidelity International is hij sinds november 2007 verantwoordelijk voor de wereldwijde fixed income-activiteiten die het fondsenhuis ontplooit. Hij heeft al bijna twintig jaar ervaring in het beheren van fondsen in Europa en Azië. Wells is ondertussen al meer dan tien jaar werkzaam voor Fidelity, waar hij de afgelopen jaren verschillende posities innam binnen het fixed income-investeringsteam. Zijn laatste functie was die van CIO Asian Fixed Income, een baan die hij uitoefende vanuit Hongkong. Als portfoliomanager beheert hij retailproducten en internationale mandaten, inclusief wereldwijde obligaties en cashmarktinstrumenten.

Gerelateerde artikelen