Wat is vrije geldstroom of free cash flow?

Basis voor de waardebepaling door middel van de geldstroombenadering zijn de toekomstige vrije geldstromen. Aan de hand van het navolgende schema kan verduidelijkt worden hoe deze vrije geldstromen worden becijferd.

Schema vrije geldstromen:

De vrije geldstromen worden bepaald op basis van de operationele inkomsten, minus de operationele uitgaven. Opbrengsten en kosten die niet resulteren in een inkomende op uitgaande geldstroom worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Op het aldus verkregen resultaat voor rente en belastingen worden vervolgens de daarop betrekking hebbende belastingen in mindering gebracht, op het te verwachten moment van betaling.

Hieraan worden de afschrijvingen toegevoegd. De afschrijvingen zijn immers geen geldstroom maar een boekhoudkundige weergave van de waardevermindering van de activa. Het saldo is de operationele geldstroom.

Een deel van deze geldstroom is vastgelegd in geldstromen welke samenhangen met het voorziene toekomstscenario. Met het scenario hangt een investeringsscenario samen. Daarnaast zal het scenario gepaard gaan met een bepaalde ontwikkeling van het werkkapitaal en daarmee samenhangende geldstromen. Nadat deze geldstromen verwerkt zijn resteert de vrije geldstroom. Dit is de geldstroom welke ter beschikking staat van de (vreemd en eigen) vermogensverschaffers.
__________________________________________________________________________________

Alle facetten van het controllersvak in vijf dagen
Gaat u werken als controller of bent u controller maar u heeft nog geen specialistische opleiding tot controller gevolgd? Wilt u uw kennis op een hoger niveau brengen en uw toegevoegde waarde vergroten? Volg dan de succesvolle vijfdaagse opleiding ‘Controller in een Week’. Meld u direct aan.

Het vervolg op ‘Controller in een Week’ is de training De Controller als Businesspartner
Verandert de controller functie in uw organisatie? Of wilt u een nieuwe visie op uw vak opdoen? Volg dan de toptraining ‘De Controller als Businesspartner’. Lees meer.
__________________________________________________________________________________ 

Gerelateerde artikelen