Waardering van het waarderingsrapport, een lastige klus

fallback
In Nederland bestaat over het algemeen nog steeds de volledige vrijheid bij het schrijven van waarderingsrapporten. Iedereen die een waarderingsrapport wenst te schrijven mag dat in principe ook doen. Dat geeft de vrijheid om briljante analyses te schrijven, maar ook het tegendeel. Beide komt men dan ook tegen in de praktijk. Van belang is daarom een waarderingsrapport heel nauwgezet op de 'inhoud' te beoordelen in de context van de waarderingsopdracht, en pas in laatste instantie op de 'vorm'. Een waarderingsrapport 'naar waarde schatten' is niet eenvoudig.

Doelstelling Het doel van een waarderingsrapport is in eerste instantie inzicht te verschaffen in de uitgangspunten en berekeningswijze van de economische waarde van bijvoorbeeld een onderneming voor een welomschreven belanghebbende, bijvoorbeeld de koper. De uitgangspunten en berekeningswijze zullen afhangen van de opdrachtformulering en de specifieke context van de waardering. Een waardering van economische schade kan bijvoorbeeld een heel andere uitkomst geven dan de waardering van een minderheidsbelang in een onderneming. Toepassingsgebieden De toepassingsgebieden van waarderingsrapporten zijn heel divers. Het kan gaan om waarderen in het kader van een strategische overname, een schadegeval, opvolging, boedelscheiding (echtscheiding), fusie, management buy-out, faillissement, impairment of fiscale waardering. Een goede format voor een waarderingsrapport is niet te geven. Elke specifieke situatie vergt haar eigen benadering. Elk waarderingsrapport is op maat van de opdracht geschreven. Een goede weergave van het economisch waardebegrip, het waarderingsmoment, de onafhankelijkheid van de waarderingsdeskundige, de reikwijdte van de opdracht en onderbouwing van de uitgangspunten zijn daarbij van het grootste belang. Inhoud waarderingsrapport Een waarderingsrapport bevat de geschreven neerslag van de werkzaamheden van de waardeerder (de valuator). De waardeerder gaat in opdracht van zijn cliënt de waarde bepalen van een economisch belang. De inhoud van elk rapport zal zijn aangepast aan de specifieke situatie waarbinnen de waardering heeft plaatsgevonden. Wel zijn er een aantal onderwerpen die in de meeste waarderingsrapporten terugkomen: • Opdrachtformulering en vrijwaringen; • Macro-economische analyse; • Branche-analyse; • Strategie en activiteiten onderneming; • Financiële analyse onderneming; • Toelichting bij prognoses; • Waardering onderneming op basis van geldstromen; • Conclusie; • Management Summary. Onafhankelijke waarderingsdeskundige Net zoals de onafhankelijkheid van de accountant moet zijn gewaarborgd, geldt dat evenzo voor de waardeerder. Hij zal zijn positie in de opdrachtformulering in ieder geval moeten toelichten. De Register Valuator is in Nederland de enige waarderingsdeskundige die een speciaal hiervoor ontwikkelde opleiding van de RSM Erasmus Universiteit met goed gevolg heeft afgelegd. De Register Valuator staat ingeschreven in het register voor Register Valuators en is onderworpen aan de van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels.