Voorstel snelle invoering fiscale stimuleringsmaatregelen

Op 6 april jongstleden is een voorstel ingediend met een aantal fiscale maatregelen die op zeer korte termijn en deels met terugwerkende kracht in werking zouden moeten treden. Dit meldt Horlings Belastingadviseurs.

Verruiming verliesverrekening 2008
De voorgestelde verruiming komt neer op een vervroeging met minimaal een half jaar van de uitbetaling van verliesverrekening met eerder behaalde winsten. Om in aanmerking te komen voor de verruiming is het niet nodig om bij de Belastingdienst een aangifte te overleggen. Een redelijke schatting van het verlies over 2008, bijvoorbeeld op basis van een voorlopige jaarrekening, is voldoende. De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend hoeft nog niet definitief te zijn vastgesteld. Een voorlopige aanslag is voldoende.

Uitstel BTW-afdracht
BTW-plichtige ondernemers die maandaangifte doen en maandelijks BTW afdragen krijgen de mogelijkheid om met ingang van 1 juli 2009 te kiezen voor kwartaalaangifte en -betaling. De Belastingdienst zal eind april 2009 de betrokken ondernemers aanschrijven met het verzoek om aan te geven of zij hiervoor in aanmerking willen komen.

Intensivering milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Naast de afschrijvingen kan 15%, 30% of 40% van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aanvullend in aftrek worden gebracht van de fiscale winst. Op basis van de Vamil is het fiscaal mogelijk (willekeurig) af te schrijven op bepaalde milieu-investeringen. Voor de jaren 2009 en 2010 wordt het hiervoor beschikbare budget verhoogd met gezamenlijk € 30 miljoen.

Via bovenstaande maatregelen hoopt de regering ondernemers in de huidige zware economische tijden de nodige liquiditeits- en rentevoordelen te bieden. Het is van belang om na te gaan of u van deze maatregelen gebruik kunt maken. Wanneer u in aanmerking komt voor het uitstel van BTW-afdracht is het daarbij raadzaam om na te gaan of u ook tijdig door de Belastingdienst wordt aangeschreven.

Gerelateerde artikelen