Voorkomen verliesverdamping via stamrechtverplichting!

In sommige situaties is het mogelijk om een stamrecht (een recht op periodieke uitkeringen) bij de eigen bv aan te gaan. Een dergelijk stamrecht kan verband houden met een ontvangen ontslagvergoeding ('goudenhanddrukstamrecht') of een ingebrachte onderneming of oudedagsreserve.

Daarbij is een koopsom gestort die tot aan de uitkeringsdatum met een bepaald percentage wordt opgerent. Pas op de einddatum wordt het dan aanwezige kapitaal (de stamrechtverplichting) omgezet in een periodieke uitkering, waarbij wordt bepaald wat de jaarlijkse uitkering bedraagt.

Bij de huidige marktrente gaat deze omzetting gepaard met een gedeeltelijke ‘vrijval’ van de stamrechtverplichting. De uitkering moet namelijk op basis van commerciële tarieven worden bepaald. Aan het einde van het boekjaar moet de bijbehorende stamrechtverplichting echter op basis van fiscale tarieven worden gewaardeerd. Hierdoor is de stamrechtverplichting aan het einde van het boekjaar (aanzienlijk) lager dan direct voorafgaand aan de berekening van de jaarlijkse uitkering.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Een werknemer stort een gouden handdrukuitkering van € 50.000 in zijn eigen bv. Voor dit bedrag wordt een stamrecht bedongen. Afgesproken is dat het stamrecht jaarlijks met 4% wordt opgerent. Op 65 jarige leeftijd koopt hij een uitkering aan van het opgerente stamrecht, stel op dat moment € 100.000. Op basis van commerciële tarieven bedraagt de aan te kopen uitkering € 6.600 bruto per jaar.. Aan het einde van het jaar moet de bijbehorende stamrechtverplichting actuarieel gewaardeerd worden op basis van de fiscale rekenregels. Dit leidt tot een lijfrentevoorziening van € 80.000. Er vindt dus een belaste vrijval in de bv plaats van € 20.000.
__________________________________________________________________________________

Volg de vijfdaagse opleiding Fiscaal Management | 20 PE Uren
Onmisbare fiscale kennis voor financials. De opleiding Fiscaal Management behandelt alle essentiële fiscale kennis waarover elke finance professional dient te beschikken. Ontdek in vijf bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. Schrijf u gerust in voor één of meerdere dagen. Meld u hier aan.
__________________________________________________________________________________

De vrijvalwinst kan worden verrekend met aanwezige compensabele verliezen. Wanneer de vennootschap fiscaal compensabele verliezen heeft die dreigen te verdampen, zou een vrijvalwinst kunnen worden ‘geforceerd’ door de uitkeringsdatum van het stamrecht naar voren te halen. Onder voorwaarden is het mogelijk om de belaste vrijvalwinst aan te laten sluiten bij de omvang van de aanwezige compensabele verliezen.

Naar wij hebben begrepen, is binnen de Belastingdienst een goedkeurend besluit in voorbereiding waarin wordt goedgekeurd om een soort ‘bevriezingsmethode’ toe te passen. Hierdoor wordt een belaste vrijval van de stamrechtverplichting op ingangsdatum voorkomen.

Belang voor de praktijk
Wanneer sprake is van een stamrechtverplichting in eigen beheer kan als gevolg van de huidige marktrente bij ingangsdatum een belaste vrijvalwinst bij de bv ontstaan. Dit kan worden gebruikt om verliezen die dreigen te verdampen te compenseren. Wanneer een vrijvalwinst niet wenselijk is, kan binnenkort mogelijk beroep worden gedaan op een goedkeurend besluit. Tot die tijd is overleg met de Belastingdienst en/of een beroep op zogenoemd ‘hardheidsclausulebeleid’ raadzaam.

Let op: het aspect van de belaste vrijvalwinst speelt ook bij een pensioenregeling in eigen beheer, waarbij sprake is van een beschikbare premieregeling.

Bron: Horlings Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen