Voorkomen te hoge heffing inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) kunnen onder omstandigheden bij aanvang af voorkomen dat zij meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) betalen dan het maximumbedrag (EURO 2.873, jaar 2013) dat geheven kan worden.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in antwoord op Tweede Kamervragen hierover aangegeven hoe dat in zijn werk gaat, meldt PwC Belastingnieuws.
 
De dga’s om wie het hier gaat zijn dga’s die bij meerdere eigen bv’s’ een dienstbetrekking hebben en niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Bij iedere dienstbetrekking is de dga 5,65% bijdrage Zvw verschuldigd tot een maximumbijdrageloon van € 50.853. De belastingdienst betaalt de teveel geheven bijdrage Zvw terug via een automatische teruggave (doorgaans in het derde kwartaal van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de bijdrage Zvw is geheven) hetzij via uitbetaling van voorschotten op de te verwachten teruggaaf (doorgaans in het derde kwartaal van het kalenderjaar waarin het loon is genoten).
 
Onder gebruikmaking van de ‘doorbetaaldloonregeling’ kan al bij de inhouding rekening worden gehouden met het maximumbijdrageloon. De doorbetaaldloonregeling houdt in dat een van de bv’s het totale bedrag aan genoten loon uitbetaald, ook namens de andere bv’s. Zo betaalt een dga die in dienst is bij bijvoorbeeld drie bv’s en per bv € 50.000 aan loon verdient onder gebruikmaking van de doorbetaaldloonregeling, niet 3x 5,65% x € 50.000 = € 8.475 aan bijdrage Zvw, maar 1x 5,65% x € 50.853 (maximumbijdrageloon) = € 2.873. De doorbetaaldloonregeling kan de dga toepassen bij zowel gelieerde als niet gelieerde bv’s.
 
Bron: Ministerie van Financien, 26-2-2013, nr. DGB/2013/844 U

Gerelateerde artikelen