VNG en NBA blijven steggelen over kosten meerwerk accountant

De externe accountant zal meestal bij controle van de gemeentelijke jaarrekening gebruik maken van controles die al door medewerkers van de gemeente zijn uitgevoerd. Naarmate die beter zijn, hoeft de accountant minder meerwerk te verrichten. Tijdig overleg is daarom belangrijk, zeggen VNG en NBA in een gezamenlijk bericht. Maar wat als dan blijkt dat de gemeentelijke controles onder de maat zijn? Daarover verschillen VNG en NBA nog van mening.

De externe accountant zal meestal bij controle van de gemeentelijke jaarrekening gebruik maken van controles die al door medewerkers van de gemeente zijn uitgevoerd. Naarmate die beter zijn, hoeft de accountant minder meerwerk te verrichten. Tijdig overleg is daarom belangrijk, zeggen VNG en NBA in een gezamenlijk bericht. Maar wat als dan blijkt dat de gemeentelijke controles onder de maat zijn? Daarover verschillen VNG en NBA nog van mening.
 
De voorwaarden voor de accountant om te kunnen steunen op de door de gemeente uitgevoerde auditwerkzaamheden staan in de wet- en regelgeving voor accountantscontrole in de zogenoemde Standaard 610 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors’. In december 2013 is een nieuwe aangescherpte versie van de Standaard 610 vastgesteld, geldend voor controles vanaf boekjaar 2014. Wanneer gemeenten niet voldoen aan de voorwaarden van Standaard 610  kunnen zij de interne audit versterken zodat voldaan wordt aan de nieuwe voorwaarden. 
Maar als niet aan de nieuwe voorwaarden wordt voldaan, dan zal de accountant meer werkzaamheden moeten verrichten dan voorheen. Het contract of de opdrachtbrief bepaalt wie deze meerkosten betaalt. Indien hierin is opgenomen dat deze meerkosten ten gevolge van verandering van regelgeving voor rekening van de gemeente komen is het aan de gemeente om ze te betalen.
______________________________________________________________________________________________
Ontdek hoe u bespaart op accountantskosten

Zijn de kosten van uw accountant ook te hoog? Kunt u tienduizenden euro’s besparen op uw audit fee? Hoogstwaarschijnlijk. Onderzoek toont aan dat er enorme verschillen zijn in de kosten van de jaarrekening. Het ene bedrijf betaalt soms wel twee keer zo veel als het andere. Na het volgen van de training Accountantskosten Besparen weet u exact hoe u uw audit fee kunt verlagen. Maak geen onnodige accountantskosten. Meld u direct aan
________________________________________________________________________________________________ 
 
Wie betaalt?
Indien dit niet expliciet in het contract of de opdrachtbrief is opgenomen is de VNG van mening dat deze kosten dan voor rekening van de accountant zijn. De NBA meent dat over deze kosten dan nadere afspraken gemaakt moeten worden tussen gemeente en accountant.
Van belang is dat accountant en gemeente tijdig met elkaar in gesprek zijn over de kwaliteit van de audit. De mate waarin de gemeentelijke controleactiviteiten c.q. de medewerker (per te controleren post/proces) aantoonbaar ‘scoort’ op de voorwaarden objectiviteit, deskundigheid en kwaliteit bepaalt de mate waarin de accountant er gebruik van kan maken. Is dit van voldoende niveau, dan verandert er niets. Is het niet voldoende, dan staat de gemeente voor de keus om de kwaliteit van de eigen auditfunctie te verhogen, slim een aantal zaken in te richten of om extra werkzaamheden aan de accountant te laten.
Aangezien deze nieuwe regelgeving zowel bij accountants als bij gemeenten tot de nodige vragen leidt, zullen de VNG en NBA daartoe gezamenlijk een brochure opstellen met een uitwerking van de voorwaarden en praktijkvoorbeelden voor zowel de accountant, als gemeenten, met specifieke aandacht voor minder grote gemeenten.

Gerelateerde artikelen