Verslaggeving verbeterd

De kwaliteit van de financiële verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gaat vooruit. Dat blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat is uitgevoerd onder 52 van de circa 240 onder toezicht staande Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Vergeleken met 2004 en 2005 is er een verbetering van de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften. Ten aanzien van ondernemingen in het segment lokale noteringen is het zichtbaar dat zij nog een verbeteringslag in de overgang naar IFRS aan het maken zijn.

De AFM heeft verder geconstateerd dat er een goede medewerking aan het toezicht is door ondernemingen en hun accountants. Het is nog niet in alle gevallen mogelijk de kasstroomoverzichten te vergelijken. IFRS heeft hier nog niet geleid tot een betere vergelijkbaarheid als gevolg van de keuzemogelijkheden die IAS 7 biedt voor de presentatie van bepaalde kasstromen.

Gezien de prominentie van het kasstroomoverzicht in de jaarrekening, het belang dat gebruikers van financiële verslaggeving aan kasstroominformatie hechten en de keuzemogelijkheden die IAS 7 biedt, is dit voor de ondernemingen een punt van verbetering. De voorgeschreven toelichtingen over de financiële verslaggeving van winstbelastingen kunnen op specifieke onderdelen worden verbeterd.

De grondslagen worden te summier weergegeven. Een verbetering kan onder meer behaald worden door de rapportage meer toe te spitsen op de specifieke omstandigheden van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige jaarrekening heeft de AFM vooral vragen gesteld over de toepassing van het voorschrift dat een onderneming een mededeling over de naleving van de Nederlandse corporate-governancecode in het jaarverslag op moet nemen.

De vragen betreffen met name de best-practicebepaling inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Vanwege de maatschappelijke relevantie hiervan is de AFM van mening dat de transparantie over de naleving van deze best-practicebepalingen substantieel moet worden verbeterd.

In het kader van het toezicht op de financiële verslaggeving over boekjaar 2007 gaat de AFM naast het reguliere toezicht onder andere onderzoek doen naar de juiste toepassing van verslaggevingsregels met betrekking tot Financiële instrumenten (IFRS 7, IAS 39), Informatieverschaffing over gerelateerde partijen (IAS 24) en Personeelsbeloningen (IAS 19).

Gerelateerde artikelen