Verruiming toegestane beleggingen in VBI-regime

Een normaliter vennootschapsbelastingplichtig lichaam wiens feitelijke activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten kan - onder bepaalde voorwaarden - worden vrijgesteld van vennootschapbelasting. Dit is het regime voor zogenoemde 'Vrijgestelde Belegginginstellingen' (VBI).

Om voor de VBI status in aanmerking te komen worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de rechtsvorm. Zo komen van de Nederlandse rechtsvormen alleen de naamloze vennootschap en het fonds voor gemene rekening in aanmerking.

Tevens moet er sprake zijn van collectieve beleggingen in financiële instrumenten. Ten aanzien van de eisen aan de financiële instrumenten waarin mag worden belegd, is thans een belangrijke versoepeling voor de praktijk aangebracht. Het (langdurig) aanhouden van banktegoeden c.q. spaardeposito’s wordt expliciet toegestaan als financieel instrument waarin mag worden belegd.

Voor belastingplichtigen die – mogelijk ook vanwege het huidige beursklimaat – risicomijdend zijn, maar toch gebruik willen maken van het gunstige fiscale regime voor vrijgestelde beleggingsinstellingen.

Zelfs als de activazijde van de balans uitsluitend uit banktegoeden c.q. spaardeposito’s bestaat, dan komt de toepassing van het VBI-regime binnen bereik. Of toepassing van het VBI-regime gunstiger is dan bijvoorbeeld het uitkeren van dividend naar privé of lenen van de BV en beleggen in box III zal uiteraard van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

 

Bron: Horlings, accountants en belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen