Verdwijnt vrijstelling btw voor kinderopvang?

fallback
De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor kinderopvang. Vrijgesteld is de opvang van kinderen die jonger dan 13 jaar zijn, door een ondernemer die voldoet aan de krachtens artikel 20, eerste lid van de Welzijnswet bij gemeentelijke verordening gestelde regels met betrekking tot de kwaliteit.

Met ingang van 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. Deze wet ziet op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Hoofdstuk 3 van deze wet stelt regels met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang. Een kinderopvangorganisatie, die voldoet aan deze kwaliteitseisen, wordt opgenomen in een door de gemeente in te stellen register. De Wet kinderopvang voorziet ook in een aanpassing van artikel 20, eerste lid van de Welzijnswet, in die zin dat dit artikel met ingang van 1 januari 2005 niet meer geldt voor kinderopvang, waarop de Wet kinderopvang van toepassing is (artikel 99 van de Wet kinderopvang).

Zonder aanpassing van de Wet op de omzetbelasting zou daarmee de vrijstelling verdwijnen. Dit is niet de bedoeling en betekent dat deze vrijstellingsbepaling opnieuw geredigeerd moet worden. In afwachting van de wijziging van de Wet op de omzetbelasting wordt ermee ingestemd dat met ingang van 1 januari 2005 is vrijgesteld de opvang van kinderen als bedoeld in de Wet kinderopvang in een door de gemeente op grond van die wet geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang door tussenkomst van een door de gemeente op grond van die wet geregistreerd gastouderbureau.

Conclusie
Conform verwachting blijft de vrijstelling, maar het is jammer dat dit relatief eenvoudige besluit niet reeds vorig jaar is gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen