Verbeterpunten gegevensuitwisseling boekhoudsoftware voor bankenwereld

Afgelopen periode is onderzoek gedaan door GBNED naar gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken.

Het gaat primair om het uitwisselen van gegevens met betrekking tot betalingsverkeer en het kunnen aanleveren van SBR kredietrapportage.
Het resultaat is overall niet echt rooskleurig te noemen. Onderzoek wijst uit dat communicatie te wensen over laat, een aantal leveranciers van boekhoudsoftware op achterstand wordt gezet en succes van SBR kredietrapportage tot heden is uitgebleven.
 
Betalingsverkeer
Al jaar en dag kent boekhoudsoftware functies voor gegevensuitwisseling met banken voor overschrijvingen, automatische incasso’s en het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften. Gerelateerd aan een uitvraag onder boekhoudsoftware voor het MKB is deze ondersteuning als volgt:
· Automatische overschrijvingen: 75%
· Automatische incasso: 80%
· Elektronische rekeningafschriften: 100%
Inmiddels is SEPA de standaard met het formaat ‘SEPA Credit Transfer (SCT)’ voor overschrijvingen, ‘SEPA Direct Debet (SDD)’ voor  incasso’s en ‘CAMT’ voor elektronische rekeningafschriften. Opgemerkt moet worden dat sommige banken kleine afwijkingen hanteren op deze SEPA-standaarden. Voor overschrijvingen en automatische incasso’s mag er vanuit gegaan worden dat 98 procent van de boekhoudsoftware de genoemde SEPA-standaarden ondersteunt. 
 
CAMT
Ondersteuning van het CAMT-formaat voor elektronische rekeningafschriften is met een ondersteuning van 65 procent door boekhoudsoftware nog niet altijd vanzelfsprekend op dit moment. Dat nog steeds niet alle boekhoudsoftware CAMT ondersteunt heeft onder andere als oorzaak dat ten tijde van de invoering van SEPA niet alle banken klaar waren om het CAMT-formaat uit te wisselen. Afgelopen september kon de Betaalvereniging, de gezamenlijke banken in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), ook nog niet met zekerheid bevestigen dat alle banken het CAMT-formaat inmiddels ondersteunen.
 
Automatische bankkoppeling
Onder de noemer ‘automatische bankkoppeling’ bieden de drie grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank) de mogelijkheid elektronische rekeningafschriften automatisch in de boekhouding terecht te laten komen. Dit in plaats van het handmatig up- en downloaden van elektronische rekeningafschriften. De banken hebben voor deze ‘automatische bankkoppeling’ echter geen uniforme oplossing. Ze bepalen daarnaast zelf met welke leveranciers van boekhoudsoftware zij in zee gaan. Voor lang niet alle leveranciers is het even eenvoudig met de juiste contactpersoon of afdeling van de betreffende banken in contact te komen om de mogelijkheid voor een automatische bankkoppeling te bespreken, laat staan te realiseren.
 
De houding van de banken leidt ertoe dat een aantal leveranciers van boekhoudsoftware op achterstand wordt gezet wat betreft genoemde koppeling. Ruim 70 procent van boekhoudpakketten voor zzp’ers en kleine ondernemingen biedt geen automatische bankkoppeling (bron: Gids Boekhoudsoftware 2015), terwijl een behoorlijk aantal leveranciers dit wil graag zou willen. 
GBNED nam eerder dit jaar de proef op de som door bij de drie grootbanken te zoeken naar informatie om een automatische bankkoppeling mogelijk te maken of in elk geval te bespreken vanuit een softwareleverancier bezien. Op de websites van betreffende banken vonden we, behoudens reclame voor de automatische bankkoppeling, geen aansluitinformatie voor leveranciers. En de telefonische bereikbaarheid en communicatie vanuit de banken over dit onderwerp laat te wensen over, zo ondervond GBNED. Een pluspuntje is dat de Rabobank recent een LinkedIN-groep heeft geopend om, zoals zij zelf zeggen: “goed en eenduidig met leveranciers van boekhoudpakketten te kunnen communiceren. 
Over de kwaliteit van de automatische bankkoppelingen zijn de leveranciers die wel aangesloten zijn in de regel tevreden. 
Succes SBR Kredietrapportage blijft uit
SBR staat voor Standard Business Reporting en heeft als doel op elektronische wijze via het standaard formaat XBRL (eXensible Business Reporting Language) financiële gegevens uit te wisselen. Al sinds 2003 wordt gesproken en geschreven over de opmars van XBRL. De drie grootbanken lieten rond 2009 van zich horen toen zij gezamenlijk onder de naam FRC aansloten bij de voorloper van het SBR-programma. FRC staat voor ‘Financiële Rapportage Coöperatief’, waarin momenteel deelnemen: ABN AMRO, ING en de Rabobank. 
De vraag van GBNED naar wat in algemene zin de stand van zaken is van kredietrapportage aanleveren via SBR leverde vanuit het FRC het volgende antwoord op: “Met de introductie van de proposities van de ING en Rabobank zien wij een gestage toename van het gebruik van SBR. Voor banken wordt SBR de norm. SBR is nog niet de hoofdstroom van aangeleverde data. De verwachting is dat dit komende jaren zal omslaan.”
Dat het FRC een gestage toename ziet in het gebruik van SBR ervaart GBNED zelf anders uit de markt. Van de paar softwareleveranciers die volgens hun opgave SBR functionaliteit gerealiseerd hebben voor kredietrapportage zijn de antwoorden over het gebruik als volgt: 5%, iedereen wacht af tot eventuele verplichtstelling, heel weinig, een veel te laag percentage, geen antwoord, nog geen. 
Op de vraag “bent u actief door banken (ABN, ING en Rabo) benaderd om kredietrapportage via uw boekhoudsoftware mogelijk te maken op basis van SBR?” antwoord slechts 15 procent van de respondenten positief.
 
Tot slot hebben we intermediairs (accountants- en administratiekantoren) benaderd over hun praktijkervaring met SBR kredietrapportage, enerzijds door een oproep op LinkedIn te plaatsen en anderzijds door intermediairs te benaderen die op de website www.sbrbanken.nl (van het FRC) aangeduid staan als SBR predicaathouder. Ook nu wordt bevestigd dat slechts op zeer beperkte schaal gebruik wordt gemaakt van SBR kredietrapportage in de praktijk. Dat banken zelf debet lijken aan dit laatste getuige een opmerking van een intermediair als: “Gisteren contact gehad met mijn bank over een financiering voor een klant. Ik zei dat ik de jaarrekening via SBR aan wilde leveren. Reactie: doe maar niet, ik heb het liever in PDF”.
Het FRC is positief als het gaat om SBR kredietrapportage de komende jaren. Maar de vraag is natuurlijk of dat realistisch is en SBR kredietrapportage geschaard moet worden in dezelfde rij als Finbox na het uitblijven van het succes daarvan.
 
Aanbevelingen
Het onderzoek naar boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken leidt tot aanbevelingen van verbeterpunten aan de bankenwereld, zoals:
 
– De drie grootbanken (ABN AMRO, ING en de Rabobank) wordt aanbevolen om de samenwerking en communicatie richting leveranciers van boekhoudsoftware nader onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren;
– Op het gebied van ‘SBR Kredietrapportage’ wordt aan betrokken banken geadviseerd met softwareleveranciers en de markt (met name accountants- en administratiekantoren) te onderzoeken of dit vlot getrokken kan worden;
– De Betaalvereniging wordt geadviseerd een actieve regierol te vervullen bij het uitvoeren van verbeterpunten.
Het complete rapport “Boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken” is gratis beschikbaar via http://www.ictplaza.nl/brx/5478/1 (of www.softwarepakketten.nl).

Gerelateerde artikelen