Vendex KBB wijzigt prepensioen naar 63 jaar

fallback
Vendex KBB en betrokken vakorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over essentiële aanpassingen van de pensioen- en garantieregelingen per 1 januari 2004 voor de deelnemers van het concernpensioenfonds ('Stichting Pensioenfonds Vendex KBB').

Bij het pensioenfonds van Vendex KBB zijn ruim 86-duizend (ex)medewerkers en gepensioneerden verzekerd.

De beoogde aanpassingen zijn noodzakelijk om het fonds structureel gezond te maken en uiterlijk in 2010 te laten voldoen aan de verscherpte, minimumeisen die aan pensioenfondsen worden gesteld. De wijzigingen worden door de vakorganisaties ter goedkeuring voorgelegd aan hun leden.

 • Prepensioen
  De ingangsleeftijd voor het prepensioen wordt verhoogd van 62 tot 63 jaar. De ingangsleeftijd van de garantieregeling die het prepensioen aanvult tot het oude VUT-niveau wordt geleidelijk verhoogd, zodat deelnemers die kort voor hun prepensioen staan nog van de oude regeling gebruik kunnen maken. Medewerkers die op 1 januari a.s. 57 jaar of ouder zijn kunnen desgewenst per 1 april 2004 gebruik maken van de bestaande regeling.

 • Public, vanaf 2004
  De wijze van indexeren van pensioenen en pensioenopbouw wordt geüniformeerd. Voor alle deelnemers zal de Consumenten Prijs Index (CPI) gaan gelden als basis voor indexering. De loonindex, die tot nu toe wordt gebruikt voor de actieve deelnemers, vervalt. Omdat de prijsindex doorgaans lager is dan de loonindex, kunnen mede daardoor de uitkeringen in de toekomst naar verwachting weer geïndexeerd worden. Of en in welke mate wordt geïndexeerd is volledig afhankelijk van de beleggingsopbrengsten en de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Het fondsbestuur stelt de hoogte van een eventuele indexering vast.

 • Voorgenomen aanpassing 2005
  Om het pensioenfonds op de langere termijn gezond te houden, is met de vakorganisaties overeengekomen de indexeringsystematiek uiterlijk in 2005 fundamenteel te wijzigen. Doel is de deelnemers te laten delen in het beleggingsrendement van het pensioenfonds, zowel positief als negatief. In dit systeem gaan pensioenopbouw en pensioenuitkering voor een deel gelijk op met de waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Deze zogenoemde ‘uitdelingsregeling’ gaat volledig in op het moment dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer op het vereiste niveau is. Tot die tijd zal vanaf 2005 reeds gedeeltelijk uitdeling kunnen plaatsvinden.

  Door de voorgenomen wijzigingen zal de invoering van de nieuwe internationale accountingregel voor pensioenen (IAS 19) met ingang van het boekjaar 2005/06 voor Vendex KBB naar verwachting geen gevolgen hebben. De hoogte van de premies voor pensioen, prepensioen en garantieregelingen alsmede de premieverdeling tussen werkgever en werknemers zullen voor langere tijd worden vastgezet op het huidige niveau. In eerste instantie geldt dit voor de komende twee jaar.

 • Gerelateerde artikelen