Update: Belasting voor bedrijven in Frankrijk

Handelspartner

Het Franse belastingstelsel voor bedrijven kan complex en verwarrend zijn. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste belastingen die bedrijven in Frankrijk in 2024 moeten betalen.

1. Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés, IS) is de belangrijkste belasting die Franse bedrijven betalen. Het tarief van de vennootschapsbelasting is 25% voor winsten tot €381.200 en 31% voor winsten daarboven.

2. Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (impôt sur le revenu, IR) is van toepassing op de winst van eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Het tarief van de inkomstenbelasting varieert van 0% tot 45%, afhankelijk van het niveau van de winst.

3. Omzetbelasting

Omzetbelasting (taxe sur la valeur ajoutée, TVA) is een belasting op de toegevoegde waarde die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. Het tarief van de omzetbelasting is 20%, met verlaagde tarieven van 5,5% en 2,1% voor bepaalde goederen en diensten.

4. Sociale lasten

Bedrijven in Frankrijk moeten ook sociale lasten betalen over de lonen van hun werknemers. Deze sociale lasten omvatten bijdragen aan de sociale zekerheid, pensioenfondsen en werkloosheidsverzekering. De totale sociale lasten bedragen ongeveer 40% van het brutoloon.

5. Onroerendezaakbelasting

Taxe foncière is een Franse onroerend-zaakbelasting die jaarlijks wordt geheven door de gemeente, De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed, ongeacht of het onroerend goed bewoond of verhuurd is. Er zijn twee soorten taxe foncière:

 • Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB): Deze belasting is van toepassing op bebouwde onroerende goederen, zoals huizen, appartementen en garages
 • Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB): Deze belasting is van toepassing op onbebouwde onroerende goederen, zoals landbouwgrond, bossen en bouwterreinen.

De hoogte van de taxe foncière wordt berekend op basis van de valeur locative cadastrale (VLC) van het onroerend goed. De VLC is een schatting van de huurinkomsten die het onroerend goed zou kunnen opleveren als het zou worden verhuurd. De VLC wordt vastgesteld door de Franse belastingdienst.

De taxe foncière kan worden betaald in één keer of in vier termijnen. Er zijn een aantal belastingverminderingen beschikbaar voor de taxe foncière. Deze verminderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • Het type onroerend goed: Bepaalde types onroerend goed, zoals woningen die bewoond worden door de eigenaar, komen in aanmerking voor een lagere belasting.
 • Het inkomen van de eigenaar: Eigenaars met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van de belasting.
 • De aanwezigheid van gehandicapten: Eigenaars van onroerende goederen die bewoond worden door gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van de belasting.

6. Bedrijfspandbelasting

Taxe sur les locaux professionnels (TLPE) is een Franse belasting op professionele lokalen die jaarlijks wordt geheven door de gemeente. De belasting is verschuldigd door de bezetter van de lokalen, ongeacht of de bezetter de eigenaar is of huurder. De TLPE is van toepassing op alle lokalen die worden gebruikt voor een professionele activiteit, ongeacht de aard van de activiteit. Dit omvat onder meer:

 • Kantoren
 • Winkels
 • Fabrieken
 • Magazijnen
 • Restaurants
 • Hotels
 • Cafés

De hoogte van de TLPE wordt berekend op basis van de valeur locative cadastrale (VLC) van de lokalen. De VLC is een schatting van de huurinkomsten die de lokalen zouden kunnen opleveren als ze zouden worden verhuurd. De VLC wordt vastgesteld door de Franse belastingdienst. De TLPE kan worden betaald in één keer of in vier termijnen. Er zijn een aantal belastingverminderingen beschikbaar voor de TLPE. Deze verminderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • De oppervlakte van de lokalen: Lokalen met een oppervlakte van minder dan 10 m² zijn vrijgesteld van de TLPE.
 • Het type activiteit: Bepaalde types activiteiten, zoals ambachtelijke en industriële activiteiten, komen in aanmerking voor een lagere belasting.
 • Het aantal werknemers: Bedrijven met een klein aantal werknemers kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van de belasting.

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


7. Dividendbelasting

Er zijn twee systemen voor de Franse dividendbelasting:

 • Het klassieke systeem: Onder dit systeem wordt er 30% dividendbelasting geheven op de bruto dividenden die worden uitgekeerd aan Franse en buitenlandse aandeelhouders.
 • Het ‘avoir fiscal’-systeem: Dit systeem is gunstiger voor aandeelhouders die in Frankrijk wonen en die belastingplichtig zijn in Frankrijk. Onder dit systeem wordt er geen dividendbelasting geheven op de bruto dividenden. In plaats daarvan krijgen de aandeelhouders een belastingkrediet (‘avoir fiscal’) dat gelijk is aan de betaalde vennootschapsbelasting door het bedrijf. Dit belastingkrediet kan worden gebruikt om te verrekenen met andere belastingen die de aandeelhouder verschuldigd is, of het kan worden teruggevorderd.

Er zijn een aantal belastingverminderingen beschikbaar voor de Franse dividendbelasting. Deze verminderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • De woonplaats van de aandeelhouder: Aandeelhouders die in Frankrijk wonen, komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 40%.
 • Het type aandeel: Aandeelhouders die aandelen bezitten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15%.

8. Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting, ook wel droits de mutation à titre onéreux (DMTO) genoemd, is een belasting die wordt geheven in Frankrijk bij de overdracht van onroerend goed. De belasting is verschuldigd door de koper van het onroerend goed. Het tarief van de overdrachtsbelasting is progressief en varieert van 0,4% tot 5,81% van de transactieprijs, afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de locatie. Er zijn een aantal belastingverminderingen beschikbaar voor de overdrachtsbelasting. Deze verminderingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • De koper: Eerste kopers komen in aanmerking voor een belastingvermindering.
 • Het type onroerend goed: Nieuwbouw onroerend goed is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
 • De locatie van het onroerend goed: Onroerend goed in bepaalde gebieden, zoals rurale gebieden, komt in aanmerking voor een lagere belasting.

Naast de overdrachtsbelasting zijn er ook notariskosten verschuldigd bij de overdracht van onroerend goed in Frankrijk. De notariskosten bedragen ongeveer 7% van de transactieprijs.

Gerelateerde artikelen