Uitstel van betaling bij bezwaar tegen aanslag gewijzigd?

fallback
De ontvanger verleent uitstel van betaling in beginsel op schriftelijk verzoek.

Voorheen werd automatisch uitstel van betaling verleend, als u een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag indiende.

Met ingang van 2005 geldt automatisch uitstel slechts indien u in het bezwaarschrift het bestreden bedrag van de belastingaanslag en de berekening van dat bedrag vermeldt. Alsdan is een afzonderlijk verzoek om uitstel niet nodig. De ontvanger kan nadere gegevens van u verlangen ter bepaling van de hoogte van het bestreden bedrag. Zo nodig kan de ontvanger in overleg treden met de inspecteur om de juistheid van de door u verstrekte gegevens te verifiëren.

Een beroepschrift tegen de uitspraak van de inspecteur op het bezwaarschrift en een beroep tegen een rechterlijke uitspraak over de juistheid van een dergelijke uitspraak, gelden niet meer als een verzoek om uitstel van betaling. In die gevallen moet u dus een afzonderlijk verzoek om uitstel van betaling indienen bij de ontvanger.

Binnen zes weken na de dagtekening moet u uw bezwaarschrift indienen. Vaak moet u de aanslag al voor het einde van die termijn betalen. Als u in dat geval bij de ontvanger een verzoek om uitstel indient in verband met een op korte termijn in te dienen bezwaarschrift, licht de ontvanger de inspecteur daaromtrent in en wordt dit verzoek ook aangemerkt als een pro-forma bezwaarschrift.

In het algemeen wordt, ongeacht de hoogte van het bestreden bedrag en onder door de ontvanger te stellen voorwaarden, gunstig beslist op een verzoek om uitstel van betaling in verband met een tijdig ingediend bezwaarschrift.

Belang voor de praktijk?
Wij zijn blij dat staatssecretaris Wijn op schema ligt met de administratieve lastenverlichting. Het gewijzigde beleid ten aanzien van uitstel van betaling betekent echter hoe dan ook meer werk.

Wij wachten af of de ontvanger nu als voorwaarde voor uitstel van betaling gaat eisen dat u uw bezwaarschrift motiveert; zelfs als de zes weken termijn daar nog niet eens voor verstreken is. Tot nu toe zeiden ze dat wel, maar konden ze het uitstel niet weigeren als de motivering ontbrak, nu in theorie dus wel. We zullen zien!

Om aanmaningen – al dan niet verhoogd met kosten – te voorkomen, adviseren wij altijd separaat bij de ontvanger uitstel van betaling te vragen en een kopie van het bezwaar- of beroepschrift bij te voegen.

Gerelateerde artikelen