‘Trustkantoren besteden onvoldoende aandacht aan fiscale risico’s’

Trustkantoren besteden nog onvoldoende aandacht aan de fiscale risico's in hun systematische risicoanalyse, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. DNB heeft in een vervolgonderzoek naar de systematische risicoanalyse geconstateerd dat slechts zeven van de 27 onderzochte trustkantoren aandacht hebben besteed aan fiscaliteit.

Trustkantoren zouden juist deze risico’s goed in beeld moeten hebben, omdat de dienstverlening van trustkantoren vooral fiscaal gedreven is.
 
Fiscale risico’s

Fiscale risico’s zijn onder meer het ontduiken van (buitenlandse) belastingen of het doen van een onjuiste aangifte door de Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan wel door de doelvennootschap. Verder zijn er fiscale risico’s te onderkennen die ontstaan op basis van voortschrijdend inzicht of veranderende (interpretatie van) wetgeving. Hierdoor kunnen bepaalde fiscale structuren, die aanvankelijk werden beschouwd als een vorm van belastingontwijking, naar verloop van tijd gekwalificeerd worden als belastingontduiking en/of maatschappelijk onwenselijk.
 
Mogelijke beheersmaatregelen

DNB verwacht van trustkantoren dat zij de fiscale risico’s als een integriteitsrisico erkennen, herkennen en hiervoor passende maatregelen treffen. Verschillende maatregelen zijn hierbij mogelijk: 

Maatregelen die de risk appetite beperken:
• Wat verstaat het trustkantoor onder ”agressive tax planning”?
• Welke (type) fiscale structuren wil een trustkantoor niet faciliteren?
• Welke (type) fiscaal risicovolle structuren wel en onder welke voorwaarden?

Maatregelen ter voorkoming van fraude:
• Opvragen kopie aangifte UBO en aanslag Belastingdienst.
• Opvragen advies/opinie van de belastingadviseur of intern advies en kritische beoordeling hiervan.
• Beoordeling aangifte entiteit op aanvaardbaarheid (substance vereisten, correctheid aftrekposten).
• (Realtime en post-event) monitoring van transacties.
• Cliëntacceptatie: fiscale risico’s expliciet meenemen in het al dan niet accepteren van een cliënt of bepaalde cliënten / structuren niet accepteren / alleen na input compliance.
• Kritische beoordeling doel en achtergrond van een structuur (inclusief fiscaal advies) en herkomst vermogen en herkomst en bestemming van middelen.
• Training van personeel (casestudies).
• Beschrijving op welke wijze het kantoor medewerking verleent aan fiscale (opsporings-)onderzoeken, ook internationaal.

“Trustkantoren moeten alert blijven op actuele ontwikkelingen en de mogelijke fiscale risico’s die hiermee samenhangen. Het is raadzaam de impact hiervan periodiek vast te leggen en het eigen personeel, inclusief de compliance officers, hier regelmatig in te trainen,” aldus DNB.  

 

Gerelateerde artikelen