Trendanalyse: kostenexplosie Nederlandse ziekenhuiszorg blijft uit

De verwachte kostenexplosie in de ziekenhuiszorg is uitgebleven. Er is zelfs een productiviteitverbetering waarneembaar van 250 miljoen euro (1,4%) in 2015 ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit de Trendanalyse 'Productiviteit Nederlandse ziekenhuiszorg' van Performation. 'Het beleid van Minister Schippers blijkt te werken.'

Trendanalyse
Holger Wagenaar, COO bij Performation: ‘Uit recente Troonredes blijkt dat het regeringsbeleid erop is gericht om de efficiëntie van het zorgsysteem te verbeteren. De afgelopen jaren is gestuurd op de beheersing van kosten in de tweede lijn. Om te beoordelen of de zorg zich in de gewenste richting ontwikkelt, is inzicht in het volume van geleverde zorg nodig. Het verkrijgen van deze eenduidige en vergelijkbare informatie uit de diverse Nederlandse ziekenhuizen is echter niet eenvoudig. Om de informatie inzichtelijk te maken, hebben wij de data van 22 ziekenhuizen (waarvan 12 top klinische en 10 algemene ziekenhuizen) geschikt gemaakt voor onderzoek en geanalyseerd.’
 
Toegenomen productiviteit
De belangrijkste conclusie uit de Trendanalyse is dat ziekenhuizen in 2015 voor nagenoeg hetzelfde geld als in 2012, aan minder patiënten, complexere zorg leverden. Op basis van demografische ontwikkelingen was een stijging van de ziekenhuiskosten van ongeveer één procent per jaar te verwachten. Deze stijging bleef echter uit. Er is zelfs een productiviteitsstijging waarneembaar van 1,4% in 2015 ten opzichte van 2012.
 
Verhoging eigen risico
Wagenaar: ‘De toegenomen productiviteit is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan een verschuiving van zorg naar de eerste lijn en het efficiënter behandelen van patiënten. Blijkbaar zijn ziekenhuizen in staat geweest om hun kostenstructuur aan te passen aan het gewijzigde zorgvolume. Het beleid van Minister Schippers is succesvol.’
 
Over de volle breedte gaan mensen minder naar het ziekenhuis, maar de daling is het sterkst bij mensen met een lage sociaal economische status. Wagenaar: ‘Aannemelijk is dat de oorzaak hiervan ligt in de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg en de verhoging van het eigen risico in 2012 – 2013.’

Gerelateerde artikelen