Transparantierichtlijn opgenomen in Wet financieel toezicht

De Eerste Kamer heeft op 23 september 2008 de wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) goedgekeurd. Met deze wetswijziging wordt de Europese transparantierichtlijn 2004/109/EG in Nederland van kracht.

De gewijzigde Wet op het financieel toezicht bevat zowel periodieke als incidentele verplichtingen voor beursgenoteerde ondernemingen. De periodieke verplichtingen betreffen het jaarrapport, het halfjaarrapport, een tussentijds verslag of kwartaalrapport en een jaarlijks overzicht van alle verstrekte gereglementeerde informatie.

Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om alle gereglementeerde informatie te publiceren én deze te verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De belangrijkste wijziging betreft de verplichte publicatie van tussentijdse informatie.

Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar een halfjaarrapport openbaar te maken. Een halfjaarrapport dient te worden opgemaakt volgens de internationale verslaggevingsrichtlijn IAS 34 en bestaat uit een halfjaarrekening en een halfjaarverslag.

De ondernemingsleiding dient daarnaast verklaringen bij de halfjaarrekening en het halfjaarverslag te geven over de getrouwheid van deze stukken. Naast het halfjaarrapport dient ook tweemaal per boekjaar een tussentijds verklaring te worden gepubliceerd, één in de eerste helft van het boekjaar en één in de tweede helft van het boekjaar. Dit kan in de vorm van een kwartaalrapport.

De tussentijdse verklaring wordt afgelegd in een periode gelegen tussen tien weken na aanvang en zes weken voor het einde van de desbetreffende periode. De tussentijdse verklaring kent geen wettelijk voorgeschreven indeling. Wel is bepaald dat deze verklaring een weergave bevat van de financiële positie en de prestaties van de onderneming en haar groepsmaatschappijen.

Ook dienen belangrijke gebeurtenissen en transacties te worden vermeld, met inbegrip van de financiële gevolgen. Voor het jaarrapport geldt dat deze binnen vier maanden na afloop van het boekjaar moet worden gepubliceerd inclusief de verplichte accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Indien de beursgenoteerde onderneming in Nederland is gevestigd dan moet de vastgestelde jaarrekening binnen vijf dagen na vaststelling worden ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten. De incidentele verplichtingen voor beursgenoteerde ondernemingen betreft met name informatieverstrekking over voorwetenschap en wijzigingen in rechten op aandelen, obligaties en overige effecten die op een Nederlandse gereglementeerde markt worden verhandeld.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen