Tips voor innovatiebox en teruggaaf energiebelasting

In 2013 zijn opnieuw fiscale investeringsfaciliteiten beschikbaar gekomen voor het bedrijfsleven. Om uw zaken fiscaal goed geregeld te hebben, kan het voor u van belang zijn om uw fiscale positie nu te onderzoeken.

In onderstaand nieuwsbericht heeft PwC Belangnieuws de belangrijkste fiscale tips voor u op een rij gezet over de ‘innovatiebox’ en de ‘teruggaaf energiebelasting’. Zo kunt u nagaan of u wel of geen actie moet ondernemen.

Innovatiebox – Pas vennootschapsbelastingtarief van 5 procent toe op innovatiewinst
Hebt u als ondernemer winst behaald met zelfontwikkelde immateriële activa waarvoor een octrooi is verleend of die voortkomen uit S&O-werk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, en valt deze winst onder de vennootschapsbelasting? Dan kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de innovatiebox. De winsten die worden behaald met innovatie, worden effectief belast tegen een tarief van 5 procent. Dit is fors lager dan het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 20 of 25 procent.
 
Gebruik de forfaitaire regeling voor het mkb
Wilt u als mkb-ondernemer gebruikmaken van de innovatiebox? Sinds 2013 is speciaal voor het midden- en kleinbedrijf voor de toepassing van deze box een forfaitaire regeling ingevoerd. Voor het vaststellen van het deel van de winst die is behaald met de zelfontwikkelde immateriële activa of uit het S&O-werk, kan in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van die forfaitaire regeling. Dan wordt 25 procent van de winst belast in de innovatiebox. Wel geldt een maximum van 25.000 euro. Is in werkelijkheid meer winst toerekenbaar aan de innovatiebox, dan ligt het niet voor de hand om te kiezen voor deze forfaitaire regeling.
 
Ga in gesprek met de Belastingdienst
Wilt u vooraf zekerheid of op de winst de innovatiebox van toepassing is? Door in gesprek te gaan met de Belastingdienst kan met de fiscus worden afgestemd welk deel van de winst toerekenbaar is aan de innovatiebox. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.
 
Teruggaaf energiebelasting – Vraag 50 procent van de energiebelasting terug
Heeft een instelling van religieuze aard, charitatieve, culture of wetenschappelijke instelling, een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een instelling die een sociaal belang behartigt (SBBI) energiebelasting betaald voor aardgas en elektriciteit? Onder voorwaarden kan aanspraak bestaan op een teruggaaf van een deel van deze energiebelasting. De teruggaaf is 50 procent van de door het energiebedrijf daadwerkelijk in rekening gebrachte energiebelasting, dus na aftrek van de heffingskorting.
 
Vraag energiebelasting terug bij afname van meer leveranciers
Hebt u als grootverbruiker van aardgas en elektriciteit in een verbruiksperiode van twaalf maanden afgenomen van verschillende leveranciers? Let er dan op dat op verzoek een belastingteruggaaf kan worden verleend als het eigen verbruik van aardgas en elektriciteit in die periode hoger is dan wanneer sprake zou zijn van één leverancier.
 
Formele bepalingen – Vraag de teruggaaf energiebelasting tijdig aan
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om energiebelasting terug te vragen? Let er dan op dat voor een teruggaaf van energiebelasting een verzoek moet worden gedaan na afloop van een kalendermaand, maar uiterlijk binnen 13 maanden na het einde van het kalenderjaar.
 
Bron: PwC Belastingnieuws

Gerelateerde artikelen