Tijdelijke versoepeling invorderingsbeleid belastingdienst

Internationalisering vraagt om risicobeheersing en aanpassingen werkkapitaalfinanciering
In een besluit van 25 mei 2009 heeft de staatssecretaris van Financiën een tijdelijke versoepeling van het invorderingsbeleid van de belastingdienst bekend gemaakt. Dit beleid geldt nog steeds. Echter, is onlangs duidelijk geworden dat dit niet geldt voor betalingsmoeilijkheden die een gevolg zijn van omstandigheden waarin een onderneming zich al vóór 2009 bevond.

De bedoeling van het versoepelde beleid
Het versoepelde invorderingsbeleid is bedoeld om bedrijfseconomisch gezonde bedrijven, die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben, voor een beperkte periode soelaas te bieden voor wat betreft de betaling van hun belastingschulden. In deze periode kunnen ondernemingen zich verder aanpassen aan de door de economische crisis gewijzigde omstandigheden en maatregelen treffen om de ontstane betalingsachterstand weer in te lopen. De beleidsmaatregelen zijn tijdelijk en zullen worden ingetrokken zodra de economische omstandigheden dit mogelijk maken.

De grenzen van het versoepelde beleid
Onlangs heeft de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer een verzoek afgewezen van twee ondernemers die in aanmerking wensten te komen voor het tijdelijk versoepelde invorderingsbeleid van de belastingdienst. Aan deze ondernemers waren medio 2008 navorderings- en naheffingsaanslagen met vergrijpboeten opgelegd. De invordering van die belastingschulden was meerdere malen opgeschort om de ondernemers de gelegenheid te geven zekerheden te laten stellen of financiering te verkrijgen. Daar slaagden ze echter niet in.

De belastingdienst wees daarom het verzoek om uitstel van betaling wegens de tijdelijke versoepeling van het invorderingsbeleid af. De ondernemers dienden vervolgens een klacht in bij de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer. Echter, deze was het eens met de staatssecretaris van Financiën dat de ondernemers niet voor de versoepeling van het invorderingsbeleid in aanmerking kwamen, omdat de betalingsmoeilijkheden al begin 2008 bestonden en het beleid niet gold voor omstandigheden waarin een onderneming zich al vóór 2009 bevond.

Reageer snel
Verwacht u belastingen of premies niet tijdig te kunnen voldoen? Dan is het van belang dit zo spoedig mogelijk te melden aan de belastingdienst. Ter voorkoming van onnodige problemen dient die melding te geschieden binnen twee weken na de uiterste betalingstermijn van de betreffende aanslag of op aangifte af te dragen belasting.

Gerelateerde artikelen