Tien aandachtspunten vermindering regelzucht met ‘Paarse Krokodil’

fallback
Het wetsvoorstel "Paarse krokodil" beoogt het verminderen van administratieve lasten en daaraan verbonden irritaties van werkgevers. Een belangrijk deel van de voorstellen betreft wijzigingen op het terrein van de loonbelasting. Op 1 januari 2007 treedt het wetsvoorstel in werking.

1. Vereenvoudiging van geschenkenregeling
Voorgesteld wordt om de (eindheffings)regeling bij geschenken in natura te vereenvoudigen. Over één of meer geschenken in natura tot EUR 70 per kalenderjaar zal de loonheffing via eindheffing kunnen plaatsvinden tegen een vast tarief van 20%. Bovendien zullen er geen voorwaarden meer worden gesteld aan de gelegenheid waarbij de geschenken moeten worden gegeven.


2. Afschaffing van 80-maaltijdenregeling
Voorgesteld wordt de zogenoemde 80-maaltijdenregeling af te schaffen. Alle meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden kunnen dan onbelast worden vergoed of verstrekt. Door het vervallen van de 80-maaltijdenregeling worden de separate regelingen voor kost aan boord van schepen en voor therapeutisch mee-eten overbodig en komen dan ook te vervallen. Hiermee samenhangend wordt ook de zeedagenaftrek afgeschaft.


3. Belastingheffing over vergoeding voor onregelmatige diensten
Vergoedingen in verband met onregelmatige diensten of continudiensten worden belast.


4. Vrijstelling voor personeelsfeesten, personeelsreizen en personeelsverenigingen
Voorgesteld wordt om de grensbedragen die gelden voor personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele personeelsvoorzieningen los te laten. Voortaan zullen dergelijke vergoedingen en verstrekkingen volledig onbelast zijn, onder de huidige voorwaarden.


Ook de eventueel deelnemende partner van de werknemer zal voortaan volledig zijn vrijgesteld van loonheffing. De regeling geldt niet als enkel de directeur-grootaandeelhouder deelneemt. Verder zullen vergoedingen en verstrekkingen terzake van personeelsverenigingen en dergelijke, waaronder lief- en leedpotten, vrijgesteld worden.


5. Vereenvoudiging van regelingen voor telefoon en internet
De huidige verschillende regelingen voor de (tweede) telefoon, kabel / ADSL en ISDN worden vervangen door één eenvoudige regeling. Voorgesteld wordt dat vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen onbelast  zijn als het zakelijke gebruik meer dan 10% is. Niet onder deze bepaling valt elektronische apparatuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht.


6. Verruiming van vaste reiskostenvergoeding
De mogelijkheid om vaste vrije reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer te betalen, wordt verruimd. Als de werknemer op minstens 70% van het aantal werkdagen naar zijn vaste plaats van werkzaamheden reist, kan aan hem een vaste vrije vergoeding worden betaald alsof hij op alle werkdagen naar deze plaats reist. Het aantal werkdagen per kalenderjaar wordt hierbij op 214 gesteld.


7. Verruiming van bewaarplicht vervoersbewijzen en afschaffing van normbijtelling OV-kaart
De normbijtelling van EUR 54 per jaar of, bij reizen per eerste klas, EUR 82 per jaar bij het vergoeden of verstrekken van een openbaarvervoerkaart vervalt. Tevens wordt de bewaarplicht voor vervoerbewijzen vormvrij.


8. Afschaffing van loonbelastingverklaring
Voorgesteld wordt om de loonbelastingverklaring af te schaffen. Door de invoering van de zogenoemde eerstedagsmelding met ingang van 1 juli 2006 wordt de loonbelastingverklaring feitelijk overbodig. Het blijft wel vereist dat de werknemer een schriftelijke, maar verder vormvrije, opgaaf doet van zijn persoonlijke gegevens en heffingskortingen en deze opgaaf dagtekent en ondertekent.


9. Verruiming van fietsregeling
Het normbedrag van EUR 68 dat niet onbelast mag worden vergoed en dat bij een verstrekking van een fiets met een waarde tot EUR 749 als bijtelling in aanmerking moet worden genomen, komt te vervallen. Met betrekking tot met een fiets samenhangende zaken wordt voorgesteld om, zonder nader bewijs, een bedrag van ten hoogste EUR 82 per kalenderjaar vrij te stellen.


10. Verruiming van de bedrijfsfitnessregeling
Sporten op basis van een bedrijfsfitnessregeling wordt ook buiten werktijd onbelast mogelijk. Als aanvullende voorwaarde wordt wel gesteld dat de vrijstelling alleen van toepassing is als de fitness plaatsvindt op de werkplek of als de fitness plaatsvindt op een vaste door de werkgever aangewezen locatie, die geldt voor alle werknemers of voor alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats (maar niet in de woning van een van de werknemers!). De regeling geldt niet voor de directeur-grootaandeelhouder die als enige (of samen met zijn partner) van de faciliteit gebruik maakt.


De hierboven genoemde wijzigingen zijn gebaseerd op het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel. Deze voorstellen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld en kunnen nog wijzigingen ondergaan. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2007 in werking treedt.
 
 
Bron: Wetsvoorstel “Paarse Krokodil” (wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten), Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, nr. 30577.
 

Gerelateerde artikelen