Taken en verantwoordelijkheden van de Interne Audit

fallback
Interne audit is een onafhankelijke cel in de onderneming die toezicht uitoefent op de naleving van interne controles. De interne controle is het geheel van gecoördineerde methoden en maatregelen, in een onderneming ingevoerd met als doel de bezittingen te beschermen, de juistheid en betrouwbaarheid van boekhoudkundige en administratieve gegevens te verzekeren, de bedrijfsefficiency te bevorderen en de naleving van het voorgeschreven beleid aan te moedigen. Door: drs Remco Misset, Steens & Partners Consultants

De interne audit wordt algemeen
beschouwd als een sluitstuk van
een degelijk intern controlesysteem.
Zij staan ten dienste van het
management van de onderneming
(RvB of audit comité) voor het
uitvoeren van hun controletaak.
Vooral ondernemingen met een
complexe administratieve en
operationele structuur en controlesysteem
zullen beroep doen op
een interne audit-dienst. Hun taak
situeert zich zowel op het financiele
niveau (financiële audit), het
operationele niveau (operationele
audit) als het niveau van gegevensverwerking
en -beveiliging (EDPaudit).

Rol van de interne audit
De interne audit heeft zowel een
controlerende als een dienstverlenende
taak. Deze taak kan als volgt
worden samengevat:
• Onderzoeken en evalueren van
de doelmatigheid, het invoeren
en de toepassing van interne
procedures en de bijbehorende
interne controles;
• Het beschermen van het bedrijf
voor belangrijke verliezen en
verduisteringen (fraude);
• Een beoordeling geven over de
juistheid en geloofwaardigheid
van de boekhoudkundige informatie;
• Een beoordeling geven van de
effectiviteit en de toereikendheid
van maatregelen tot beveiliging
van activa, betrouwbaarheid van
gegevens en informatie enz.;
• Evalueren van de kwaliteit van
het uitgevoerde werk;
• Verlenen van praktische aanbevelingen;
• Opvolgen van de toepassing van
de aanbevelingen.
Men dient wel duidelijk te stellen
dat de interne audit een sluitstuk
is van interne controle, echter
geen controle-element op zichzelf.
Het gevaar bestaat dat zij als een
vervanging zullen dienen voor
boekhoudkundige controles, commerciële
controles, klantenbeheer
(kredietopvolging), kwaliteitscontrole,
enz. Hierdoor vervullen
zij eerder een uitvoerende taak
in plaats van een onafhankelijke
controle.
Plaats in de onderneming
De plaats van de interne audit
in een onderneming wordt sterk
beïnvloed door de onafhankelijkheid
van deze afdeling ten aanzien
van alle andere afdelingen. De
onafhankelijkheid (beveiligd door
druk van derden) waarborgt goede
controles en objectiviteit. Deze
onafhankelijkheid kan op verschillende
manieren tot stand komen:
• Plaats in het organigram:
directe rapportage aan Algemeen
Directeur, RvB of Audit Comité;
• Functiebepaling: de functie blijft
een staffunctie, zonder lijnbevoegdheid
over de gecontroleerde
materie;
• Erkenning door de directie;
• Roulatie van het personeel: de
onafhankelijkheid kan worden
bevorderd door de interne audit
staff niet te lang in deze dienst
tewerk te stellen (bijvoorbeeld
5 jaar). De interne audit kan de
eigen plaats in de onderneming
waarmaken door zelf haar nut
aan te tonen. Dit kan door:
• Praktische aanbevelingen voor
te leggen;
• Een professionele aanpak van
de audit vanuit een beheersstandpunt;
• De rentabiliteit aan te tonen
van de afdeling;
• Een doelgericht programma
op lange en middellange termijn
voor te leggen.

Steens & Partners Consultants is een
onderscheidende specialist binnen de
financiële kolom. In onze dienstverlening
dragen wij zorg voor het zekerstellen
van de continuïteit en het optimaliseren
van financieel-administratieve
en financieel-economische processen.
Dit organiseren wij vanuit
detachering, financieel interim
management en consultancy.
Steens & Partners Consultants werkt
samen in het verband van Steens &
Partners Accountants & Adviseurs

Gerelateerde artikelen