Sparen voor ‘sabbatical’?

fallback
Indien uw werknemers jaarlijks veel vrije dagen overhouden en/of in de toekomst graag gedurende langere tijd verlof willen opnemen, dan is een verlofspaarregeling een goede aanvulling op het arbeidsvoorwaardenpakket dat u hen aanbiedt. In een verlofspaarregeling kunnen werknemers sparen voor een langer verlof (maximaal één jaar) en/of voor geld.

Tijd sparen
Werknemers kunnen in tijd sparen (vrije dagen, overwerk en dergelijke). Iedere ingeleverde dag zal ook één vrije dag in de toekomst opleveren. Als werkgever kunt u ervoor kiezen de tegenwaarde van de vrije dag op een geblokkeerde verlofspaarrekening te storten. U betaalt dan als het ware de vrije dag uit onder gelijktijdige inhouding en afstorting van het brutobedrag. Maar als werknemers in dat geval hun gespaarde dagen willen opnemen, kan het saldo van hun verlofspaarrekening wellicht onvoldoende zijn (bijvoorbeeld na een forse salarisstijging). U dient dit tekort dan aan te vullen. Daar staat tegenover dat het overschot naar u teruggaat als het saldo hoger is (bijvoorbeeld omdat de werknemer minder is gaan werken of omdat het rendement van de rekening hoog was). De werknemers hebben dan geen recht op extra dagen.

Geld sparen
Werknemers kunnen ook in geld sparen. Hierbij mogen zij jaarlijks maximaal 10 procent van hun brutoloon op een verlofspaarrekening storten. Over dit gespaarde bedrag zijn zij geen loonbelasting verschuldigd. Het aldus gespaarde saldo, plus de daarover ontvangen rente, mag op 1 januari van ieder kalenderjaar niet meer zijn dan het laatstgenoten jaarsalaris. Is het totale tegoed lager, dan mogen zij in dat kalenderjaar opnieuw sparen. Is het tegoed hoger, dan kan niet meer worden gespaard tot aan het moment dat het tegoed wordt opgenomen, of na een salarisstijging.

Uitdiensttreding
Werknemers die uit dienst treden, kunnen het spaartegoed opnemen in de vorm van verlof, het bedrag laten uitkeren onder inhouding van loonbelasting of het tegoed meenemen naar een nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever hoeft dan in zijn eigen verlofspaarregeling alleen rekening te houden met het tegoed op het moment van indiensttreding.

Tips

  • Leg als werkgever een verlofspaarregeling altijd schriftelijk vast en zorg ervoor dat deze openstaat voor ten minste driekwart van uw personeel.
  • Let er op dat de werknemer het verlof niet mag opnemen binnen een jaar voorafgaand aan vervroegde uittreding of pensionering. Wel kan de werknemer het tegoed op de verlof-spaarrekening deblokkeren als extra storting in een pensioenregeling.
  • De werkgever moet de geblokkeerde verlofspaarrekening onderbrengen bij een spaarbank of spaarfonds. In een CAO kan eventueel worden bepaald dat de gelden worden ondergebracht bij een specifiek daarvoor opgericht fonds.
  • Indien de werknemer het gespaarde verlof wil opnemen, moet de werknemer tezamen met de werkgever een verzoek indienen bij de spaarinstelling. De spaarinstelling zal vervolgens het bedrag, dat overeenkomt met het loon over het op te nemen verlof, overmaken aan u. U kunt uit dit bedrag vervolgens het loon tijdens het verlof doorbetalen. Op deze doorbetaling dient u dan wel loonbelasting in te houden en af te dragen.

Houd er rekening mee dat u over de gespaarde bedragen de premie werknemers-verzekeringen moet inhouden. De verlofspaarregeling geldt immers niet voor de werknemersverzekeringen. Op het moment dat het verlof wordt opgenomen, bent u over de uitbetaling uiteraard geen premies meer verschuldigd.

Gerelateerde artikelen