Bij veel bedrijven wordt te vaak onveilig of ongezond gewerkt

De werkomstandigheden bij Nederlandse bedrijven moeten worden verbeterd, vindt de SER.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het eerste deel uitgebracht van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’. Daarin roept het belangrijkste overlegorgaan tussen werkgevers, vakbonden en deskundigen op tot betere handhaving en strengere naleving van de regels.

Verbetering zou ook in gang kunnen worden gezet door werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Verder kan het nemen van voorzorgsmaatregelen de kans op uitval verkleinen.

Volgens de SER veroorzaken ongezonde arbeidsomstandigheden bijna vijf procent van de ziektelast in Nederland. Ondanks dat de meeste bedrijven een goed arbobeleid hebben volgens de SER, overlijden jaarlijks toch nog ongeveer 4100 mensen door blootstelling aan belastende factoren op het werk. Zo’n 3000 sterfgevallen per jaar zijn een gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Daarnaast neemt het risico op werkdruk en burn-outklachten volgens de SER toe. Met als gevolg dat werkgevers miljarden kwijt zijn aan loondoorbetaling vanwege ziekteverzuim.

De SER wil dat de Nederlandse Arbeidsinspectie beter controleert of regels door bedrijven worden nageleefd. Alle bedrijven zijn nu verplicht een zogenoemde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. Maar meer dan de helft van de ondernemingen zou dit nog niet hebben gedaan. Voor een goede handhaving hebben de verantwoordelijke inspectiediensten ook voldoende capaciteit nodig, geeft het polderorgaan aan. Door de krappe arbeidsmarkt hebben veel organisaties de laatste tijd moeite met het vinden van voldoende personeel.

In dit eerste deel van het advies heeft de SER naar eigen zeggen voorstellen gedaan die op korte termijn kunnen bijdragen aan betere werkomstandigheden in Nederland. Hierna gaat de SER nog aan de slag met een aantal specifieke vraagstukken die een bredere benadering vragen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg en de voor- en nadelen van financiële prikkels om goede preventie te bevorderen.

Gerelateerde artikelen