Schadeclaims aan adres accountant

De accountant die de jaarrekening van een onderneming van een goedkeurende verklaring voorziet, wordt steeds vaker verantwoordelijk gehouden als blijkt dat de financiële positie van een onderneming minder rooskleurig is dan in haar jaarrekening wordt voorgesteld.

Als de tuchtrechter oordeelt dat de accountant bij een onderdeel van zijn controleopdracht ernstig te kort is geschoten en jaarrekeningen ten onrechte van een goedkeurende verklaring heeft voorzien, betekent dat niet zonder meer dat de accountant in dat geval ook civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

Dat oordeel is voorbehouden aan de burgerlijke rechter. De Hoge Raad besliste vrij recent dat de belangen die gemoeid zijn met een goede uitoefening van de taak van de externe controlerende accountant – en met welke belangen hij dus rekening moet houden – niet zijn beperkt tot de rechtspersoon om wiens jaarrekening het gaat.

Derden moeten er bij het nemen of handhaven van hun fi nanciële beslissingen op kunnen vertrouwen dat het door de jaarrekening gepresenteerde beeld juist is.

Volgens de Hoge Raad dient de controle van de jaarrekening mede een wezenlijk publiek belang. Voor een succesvolle schadeclaim is nodig dat schade wordt bewezen en moet het oorzakelijk verband tussen de schade en het onzorgvuldig handelen van de accountant worden aangetoond.

Gerelateerde artikelen