Samenwerking Finance en HR voor kostenbesparing en effectiviteit noodzakelijk

Strategische personeelsplanning, de juiste opleiding en ontwikkeling van werknemers, betere en concretere managementinformatie en inzet van moderne Human Resources (HR) software voor managers en medewerkers worden steeds belangrijker.

Tegelijkertijd heeft werving en selectie voor organisaties dit jaar minder prioriteit. Dit blijkt uit de Raet HR Benchmark, het jaarlijkse onderzoek dat dit keer onder 454 organisaties is gehouden door TNS Consult en TNS Nipo in opdracht van HR softwareleverancier Raet.

Door de recessie is op korte termijn een dalende vraag naar arbeid zichtbaar – 41 procent van de organisaties verwacht dat het personeelsbestand in de komende twee jaar krimpt. Op de middellange termijn houden bedrijven echter rekening met een tekort aan personeel, mede als gevolg van de vergrijzing, waardoor veel gekwalificeerde werknemers in de komende jaren zullen uitstromen.

Organisaties overbruggen deze tegenstelling tussen een arbeidsoverschot nu, en het tekort op de middellange termijn, door in te zetten op strategisch HRM. Hierbij wordt met name ingezet op strategische personeelsplanning en flexibilisering van het personeelsbestand, maar ook worden meer taken uitbesteed – 59 procent van de organisaties heeft al (of gaat) één of meerdere HR-taken uitbesteden.

“Organisaties zijn zich ervan bewust dat als men nu niet investeert in de toekomst, men moeilijk kan overleven”, aldus Cees van den Heijkant, CEO van Raet. “Zo zien zij bijvoorbeeld dat een aantal topmensen over enkele jaren met pensioen zal gaan en is het zaak nu al te investeren in verdere opleiding van het middenmanagement, om zo een natuurlijk doorstroom te bevorderen.”

Deze andere achtergrond resulteert in een meer cijfermatige benadering, waardoor van nature meer samenwerking ontstaat tussen HR en Financiën en de CFO. Zo geeft 40 procent van de HR-professionals aan dat zij samen met Financiën zorgen voor business cases en return-on-investment (ROI) analyses.

De samenwerking tussen Financiën en HR wordt gedreven door de noodzaak tot kostenbesparing en effectiever investeren bij een groot aantal organisaties. Daarnaast moet HR meer verantwoording kunnen afleggen over het rendement van investeringen in personeel. Er wordt dus gekeken naar zowel de kosten als de productiviteit van medewerkers.

Ondanks de bedrijfskundige aanpak valt op dat er slechts een lichte stijging is van het aantal organisaties dat werkt met heldere indicatoren, van 19 procent in 2010 naar 22 procent in 2011. Wel worden steeds meer verschillende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) gebruikt waarop gestuurd wordt. Voor verdere professionalisering van HR wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-HRM en self service voor medewerkers en managers: slechts vijf procent van de respondenten geeft aan niet in e-HRM te willen investeren.

Onderzoeker John Cöhrs: “HR richt zich steeds meer op strategie en laat de dagelijkse administratieve handelingen aan werknemers en managers over. Strategische HRM zal steeds meer bijdragen aan het onderscheidend vermogen van

Bron: Raet

Gerelateerde artikelen