Samenwerken mag, mits voor duurzaamheid

Nieuwe leidraad ACM: concurrenten mogen samenwerken om duurzaamheid te verbeteren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de mogelijkheden verruimen voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie.

Dat staat in de conceptleidraad 'duurzaamheidsafspraken' (pdf). Aan de hand van voorbeelden schetst de ACM daarin de mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven die bijdraagt aan een duurzame samenleving. De ACM legt de leidraad nu ter consultatie voor aan nationale en internationale belangengroepen, bedrijven, wetenschappers, belangstellenden en overheden.

Concurrenten mogen samenwerken

In de leidraad legt ACM uit dat verschillende soorten samenwerking de concurrentie helemaal niet beperken en dus zijn toegestaan. Bijvoorbeeld om samen tot stevige keurmerken of labels te komen of gezamenlijke afspraken om wetten in andere landen na te leven, zoals een verbod op kinderarbeid of illegale houtkap.

Als de afspraken wél de concurrentie beperken, dan zijn deze toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de voordelen van de samenwerking moeten opwegen tegen de nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld minder uitstoot van CO2; een nadeel is een prijsverhoging voor gebruikers. Nieuw in deze conceptleidraad is de manier waarop deze voordelen tegen de nadelen worden afgewogen.

Deze voor- en nadelen hoeven niet altijd een cijfermatige analyse ten grondslag te hebben. Soms kan een goed onderbouwde beschrijving volstaan. Dat geldt bijvoorbeeld als samenwerkende bedrijven samen een marktaandeel van minder dan 30 procent hebben, of wanneer duidelijk is dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Geen boetes, wel aanpassen

De ACM zal geen boetes opleggen aan gezamenlijke afspraken waarbij duidelijk is dat de bedrijven te goeder trouw de leidraad hebben gevolgd, maar uiteindelijk toch niet aan alle voorwaarden voldoen. De ACM zal dan eerst vragen om aanpassing van de afspraken.

De ACM houdt tot 1 oktober een consultatie van deze concept-leidraad.

(bron: ACM)

Gerelateerde artikelen