RJ publiceert nieuwe editie Richtlijnen voor kleine rechtspersonen

Naast de in september gepubliceerde Richtlijnen voor grote- en middelgrote rechtspersonen heeft de RJ ook een nieuwe editie voor de kleine rechtspersonen uitgebracht. In deze editie zijn nagenoeg geen aangepaste of nieuwe richtlijnen opgenomen. Wel is een aantal ontwerp-Richtlijnen opgenomen.

De belangrijkste ontwerp-Richtlijn betreft een nieuwe paragraaf over onderhanden projecten. De voorstellen in deze paragraaf borduren voort op de nieuwe bepalingen voor grote- en middelgrote rechtspersonen waarbij we in het oktobernummer hebben stilgestaan.

Belangrijke uitzondering betreft de methode van winstneming: voor kleine rechtspersonen blijft het toegestaan om te kiezen uit winstneming naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het project of winstneming bij oplevering respectievelijk voltooiing van het project.

Kleine rechtspersonen mogen met ingang van het boekjaar 2007 in hun jaarrekening gebruik maken van fiscale waarderingsgrondslagen. De Richtlijnen geven geen nadere invulling van de toepassing hiervan. Wel kunnen de Richtlijnen dienstig zijn bij de toelichtings- en presentatieaspecten van de inrichtingsjaarrekening van kleine rechtspersonen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen