RJ publiceert Handreiking maatschappelijke verslaggeving

Mede naar aanleiding van een verzoek uit 2008 van de Sociaal Economische Raad (SER), heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in 2009 een ontwerp-richtlijn en vervolgens een definitieve (herziene) Richtlijn 400 Jaarverslag en Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving gepubliceerd (RJ-Uiting 2009-8).

Belangrijke aanpassingen betreffen o.a. het verschaffen van algemene informatie, zodat in algemene zin een aanduiding wordt gegeven van de (internationale) keten waarin de rechtspersoon actief is, alsmede de aanbeveling een toelichting op te nemen met betrekking tot maatschappelijke aspecten van ondernemen inclusief internationaal ketenbeheer.

Met de Handreiking wil de RJ een kader aanreiken dat beoogt steun en richting te geven aan verslaggeving over maatschappelijke aspecten van ondernemen. Hierbij kunnen, voor zover relevant voor de aard van de ondernemingsactiviteiten, naast algemene maatschappelijke aspecten tevens aandacht worden besteed aan milieu-, sociale en economische aspecten.

De RJ heeft gekozen voor een Handreiking met aanbevelingen, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen maatwerk is. De onderneming moet zelf bepalen welke maatschappelijke aspecten in de individuele situatie relevant zijn; de reikwijdte van informatieverschaffing zal afhangen van aard en activiteiten van de onderneming.

Bij algemene maatschappelijke aspecten kan onder meer gedacht worden aan informatie over governance en ethiek, bijvoorbeeld in relatie tot integriteit en het tegengaan van corruptie. Voorbeelden van milieuaspecten zijn informatie over energie-, materiaal- en watergebruik alsmede lozingen, emissies en afval.

Bij sociale aspecten kan het gaan om informatie over werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, opleidingen en diversiteit. Economische aspecten betreffen zowel financiële als niet-financiële, zoals bijvoorbeeld financiële bijdragen aan de maatschappij (belastingen, stakeholders) en de verspreiding van kennis via onderzoek en ontwikkeling.

Bron: Jaarverslag, Tijdschrift Financieel Management
Onder redactie van Martin Hoogendoorn en Gerard van Santen, partners bij Ernst & Young Accountants LLP

Gerelateerde artikelen