RJ 290 Financiele instrumenten: overgangsbepalingen

Met ingang van boekjaren vanaf 1 januari 2008 is RJ hoofdstuk 290 van toepassing. Dit hoofdstuk behandelt de verwerking, waardering en presentatie van financiële instrumenten. De grondslagen onder RJ 290 kunnen afwijken van de voorheen toegepaste grondslagen, hetgeen in principe als een stelselwijziging met terugwerkende kracht (retrospectief) moet worden verwerkt.

Met name het vaststellen van de eerste waardering van financiële instrumenten in het verleden (de reële waarde op het moment van eerste waardering) kan lastig zijn. Tevens kunnen zich praktische problemen voordoen bij hedge accounting.

De RJ heeft op deze twee punten daarom een aantal (verlichtende) overgangsbepalingen gepubliceerd (RJ Uiting 2007-9).

De toepassing van deze overgangsbepaling betekent voor een rechtspersoon met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar en die hoofdstuk 290 (2007) in de jaarrekening over 2008 Een onderneming die RJ 290 voor het eerst toepast, bijvoorbeeld over het boekjaar 2008, hoeft de eerste waardering en classificatie van financiële instrumenten die vóór 1 januari 2007 zijn aangegaan, niet te herzien.

Daarnaast wordt het toegestaan om hedge accounting met terugwerkende kracht toe te passen indien een transactie voor 1 juli 2008 als een afdekkingstransactie wordt aangemerkt en de vereiste hedge-documentatie voor die datum alsnog is opgesteld.

RJ publiceert belangrijkste uitkomsten enquête naar ervaringen met toepassing RJ 271 Personeelsbeloningen betreffende pensioenen
Sinds 2005 zijn in Nederland nieuwe verslaggevingsregels over pensioenen van kracht. Deze bepalingen zijn opgenomen in paragraaf drie van hoofdstuk 271 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 271).

De RJ heeft begin 2007 een enquête laten uitvoeren naar de praktijkervaringen met de toepassing van deze nieuwe richtlijn. Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft de RJ geconcludeerd dat de huidige RJ 271 op een aantal punten moet worden verduidelijkt en, indien van toepassing, moet worden aangepast.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onduidelijkheid over het onderscheid tussen de toegezegde-bijdrageregeling en de toegezegd-pensioenregeling en een onvoldoende aansluiting tussen RJ 271 en de in Nederland te onderkennen pensioenvormen.

Daarnaast wordt gesignaleerd dat de wijze van verslaggeving van toegezegd-pensioenregelingen als complex en als moeilijk te begrijpen wordt ervaren. De RJ heeft actiepunten geformuleerd die moeten resulteren in verduidelijking van het huidige hoofdstuk.

Hierbij worden de volgende punten ondermeer genoemd: Classificatie toegezegd-pensioenregeling en toegezegde-bijdrageregeling in relatie tot de nieuwe pensioenwet en nadere beschrijving van in Nederland frequent voorkomende pensioenregelingen. De RJ is voornemens om uiterlijk medio 2008 met een voorstel tot aanpassing van hoofdstuk 271 te komen.

BRON: Egbert Eeftink / KPMG

Gerelateerde artikelen