Risicoparagraaf in jaarverslag steeds meer in schijnwerpers

De externe verantwoording en verslaggeving over risico's en risicomanagement (accounting for risks) in het jaarverslag staat in de belangstelling door een groeiende vraag van stakeholders naar meer transparantie over de strategische doelstellingen, bedrijfsrisico's, risicohouding en interne beheersing.

Risicoverslaglegging bestaat uit drie componenten die met elkaar samenhangen: het risicoprofiel, de beschrijving van het risicomanagementsysteem en het in-controlsysteem. In het risicoprofiel moet aandacht worden besteed aan onder meer de operationele, strategische, financiële, wet- en regelgevings- en financiële verslaggevingsrisico’s, alsmede aan een gevoeligheidsanalyse van deze risico’s.

Hoewel stake- en shareholders vooral geïnteresseerd zijn in het risicoprofiel en de wijze waarop de onderneming de voornaamste risico’s beheerst, lag de afgelopen jaren de nadruk vooral op het in control zijn.

Ten aanzien van de beschrijving van het risicomanagementsysteem moet de verslaggeving zich onder meer richten op de risico’s die door het interne systeem worden beheerst, op de organisatie van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en de inbedding daarvan in de organisatie, en op de resultaten van een periodiek te verrichten evaluatie van de opzet en werking van de systemen.

Gerelateerde artikelen