Richtlijn 271.3 pensioenregelgeving vereenvoudigd

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft onlangs de ontwerprichtlijn 271.3 gepubliceerd. Hierin kiest de Raad voor een geheel nieuwe benadering voor de verslaggeving van pensioenen.

Vooral voor niet-beursgenoteerde ondernemingen met een eigen pensioenfonds of een regeling bij een verzekeringsmaatschappij heeft dit gevolgen. Voor ondernemingen die deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds verandert er veel minder.

De belangrijkste wijziging is dat de nieuwe ontwerprichtlijn uitgaat van de verplichting van de onderneming jegens de pensioenuitvoerder of werknemer. De onderneming hoeft in principe slechts de te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening op te nemen.

Het onderscheid tussen een toezegde-bijdrageregeling en een toegezegde-pensioenregeling wordt niet meer gemaakt. Wel bestaat een onderverdeling in Nederlandse pensioenregelingen (die vallen onder de Pensioenwet) en buitenlandse regelingen.

(Bron: Grant Thornton)

Gerelateerde artikelen