Regeerakkoord VVD-PvdA: de belangrijkste fiscale maatregelen

Naar aanleiding van de formatie tussen de VVD en de PvdA is er een (voorlopig) regeerakkoord bekend gemaakt. Grant Thornton geeft u een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit dit akkoord.

Sociale zekerheid en inkomensbeleid
– De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
– Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.
– De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot 500 euro per werkende per jaar in 2017.
– Met het inkomen boven 100.000 euro kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd.

Duurzaam groeien en vernieuwen
– De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om meer evenwicht te bereiken, wordt een winstbox ingevoerd in 2015.
– Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid wordt opgewekt.
– Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen de belastingdienst en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/economische controledienst meer capaciteit.
__________________________________________________________________________________

Opleiding Fiscaal Management
Ontdek in vijf filevrije bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. 35 PE-punten. Lees meer….
__________________________________________________________________________________

Kunst en cultuur
– Cultuur moet toegankelijk blijven. De btw-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door.

Zorg dichtbij
– Financiering van zorg wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag verdwijnt.

Woningmarkt
– De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te stimuleren, maar wordt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een 0,5 procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.
– De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50 procent teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50 procent via een verlenging van de derde belastingschijf.
– De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kunt u tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven aftrekken.
– De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.

Ruimte en mobiliteit
– Er komt geen kilometerheffing.
– De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen afgeschaft.

Bestuur
– Het btw-compensatiefonds wordt afgeschaft.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen